BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10659.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтни работи на покривна конструкция на сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификацияа и количествената сметка, които са част от приложението към Публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Шивачево, общиноа Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на договора: Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение изтича на датата на съставяне на протокол за приемане на изпълнените СМР. 2. Гаранционни срокове: Нормалното функциониране и ползване на обекта, както и отстраняване на скрити дефекти след приемането му от Възложителя, е предвидено да бъде осигурено с определяне на минимални гаранционни срокове. Последните следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти. 3. Място на изпълнение на поръчката: Място на изпълнение на поръчката: Сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица 4. Начин на изпълнение на поръчката: Изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в количествено–стойностната сметка към договора за строителство, се доказват с протокол за установяване на завършени и подлежащи на плащане натурални видове и количества работи (акт обр. 19), придружен със сертификати, протоколи за изпитания на вложените материали, гаранционни карти и др., подписани от Изпълнителя и представител на Възложителя. Окончателното приемане на извършените СМР се извършва със съставяне на окончателен констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, подписан от Изпълнителя и представител на Възложителя. Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация – Раздел II от настоящата документация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на покривна конструкция на сградата на читалище „Просвета 1898“, гр. Шивачево, община Твърдица“ ще бъде на 01 юни 2015 год. (понеделник) от 10,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2015