Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Пристройка на учебни кабинети в перистилното пространство на Неорганичен корпус при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност, без вкл. ДДС , се явява максималната обща стойност за офериране от участниците. Пристройката е с площ 195.1 кв.м., подробно описана в обяснителната записка.Източник на финансиране- бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

220000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гаранции /парична или банкова/: за участие - 2200 лева, за изпълнение - 3 % от стойността на договора /офертата/. Заплащането на паричните гаранции се извършва по следната банкова сметка: BG94STSA93003300290023, BIC: STSABGSF Банка "ДСК". Срок за изпълнение: 100 календарни дни от датата на сключване на договора. Срок на валидност на офертата: не по- малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Строително- ремонтните работи да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в РБ. Използваните материали и изделия да бъдат придружени с необходимите сертификати за качество и декларации за съответствие. 1./ Участникът следва да е реализирал специализиран оборот от извършени СМР, общо за последните 3 финансови години /2012 г., 2013 г. и 2014 г./ в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер , по- голям или равен на 660 000 лева, без ДДС. Участникът следва да представи копия от договори за изпълнение на СМР, заверени от участника, за специализиран общ оборот най- малко 660 000 левар без вкл. ДДС. 2./ Участникът следва да е изпълнил поне 3 договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 3./ Участникът следва да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя съглсно изискванията на Закона за камарата на строителите в РБ и талон към него за съответната група строителство и категория строежи. 4./ Участникът следва да разполага със следните ключови експерти: 1. Технически ръководител- образование - минимум средно в областта на строителството или еквивалентно, общ професионален опит - поне 3 години, специфичен професионален опит- участие като техн. ръководител в реализация на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката, 2. Координатор по ЗБУТ- образование - мин. средно в областта на строителството, общ професионален опит мин. 2 години опит на длъжност "Координатор по безопасност и здраве" или еквивалентна,спец. професонален опит- участие като координатор по ЗБУТ в реализацията на поне 1 обект, сходен с предмета на поръчката. 5./ Участникът следва да притежава сключена застраховка за професионална отговорност съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета на поръчката. Същата следва да е валидна към датата, определена като краен срок за подаване на офертите.Участникът следва да представи копие от застраховка за професионална отговорност съгл. чл. 171, ал.1 от ЗУТ.Участникът следва да представи декларация, свободен текст, че се задължава да осигури такава застраховка за целия срок на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1./ Обща цена с включена стойност на материалите съгласно количествената сметка, без вкл. ДДС- К1 С1=8 2./ Показатели за ценообразуване на допълнително възникнали видове СРР а/ часова ставка б/ допълнителни разходи в/ доставно- складови разходи г/ печалба К2- коефициент за показатели за ценообразуване С2=2, Максимална оценка получава офертата с най- добри показатели за ценообразуване. К1 и К2=(1 - 10) Комплексен коефициент - К. На първо място се класира участникът с най- висок комплексен коефициент. K=K1* C1 + K2*C2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на университета www.btu.bg, в "Профил на купувача". Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение 3./ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, 4./ Срок на валидност на офертата. Офертата следва да съдържа списък на приложените документи. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на университета: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, в запечетан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес в срок до 29.05.2015 г. до 16.00 часа. Дата и място на отваряне на офертите: на 1.06.2015 г. в 14.00 часа в сградата на ректората, гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2015