BG-Лясковец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА, ул.Трети март № 1, За: Мария Маринова, България 5140, Лясковец, Тел.: 0894 621164, E-mail: mig_zaedno@abv.bg

Място/места за контакт: офис на МИГ Лясковец - Стражица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-zaedno.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mig-zaedno.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в в извършване на маркетингово проучване за установяване на детайлите относно традиционни практики и техники за производство на вино и съпътстващите традиции и дейности като част от местната идентичност на територията на МИГ Лясковец - Стражица, която територия е емблематична за отглеждане на лозови масиви и производство на вина и винени продукти.Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка обхващат следните задачи: - Задача № 1: Проучване за винопроизводството на територията на МИГ Лясковец – Стражица. - Задача № 2: Проучване на традиционни дейности и практики, идентични за територията на МИГ Лясковец - Стражица. - Задача № 3: Обобщаване на резултати, анализи, създаване на база с данни - за територията на МИГ Лясковец - Стражица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхват на задача № 1: „Проучване за винопроизводството на територията на МИГ Лясковец – Стражица; Обхват на задача № 2: „Проучване на традиционни дейности и практики, идентични за територията на МИГ Лясковец – Стражица; Обхват на задача № 3: „Обобщаване на резултати, анализи, създаване на база с данни - за територията на МИГ Лясковец – Стражица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18776 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Лясковец, обл.Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за възлагането на поръчката са посочени в утвърдената от възложителя документация за участие във възлагането, публикувана в Профила на купувача. Във възлагането на обществената поръчка чрез публична покана могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие. Конкретните изисквания към изпълнителя и изпълнението на поръчката са посочени в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на възложителя. Всички разработени материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение № 8 към чл. 52 „Изисквания за публичност на дейността и източниците на финансиране по Ос 4 ЛИДЕР, т. А. „По дейността на МИГ” от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) са определяне на икономически най-изгодната оферта се получава въз основа на оценката по 2 (два) показателя - Показател 1. „Организация и методология за изпълнение на обществената поръчка (ОМИ) като оценка на техническото предложение и Показател 2. „Предлагана цена” (Ц) като оценка на ценовото предложение, при следните тежести: - Тежест на Показател 1. „Организация и методология за изпълнение на обществената поръчка” – 40 % (четиридесет процента); - Тежест на Показател 2. „Предлагана цена” (Ц) – 60 % (шестдесет процента). Комплексната оценка (КО) се изчислява по формулата: КО = (ОМИ х 0,40) + (Ц х 0,60) където: КО – комплексна оценка на оценяваната оферта на участник във възлагането; ОМИ – оценка по Показател 1. „Организация и методология за изпълнение на обществената поръчка” съгласно техническото предложение на оценявания участник Ц – оценка по Показател 2. „Предлагана цена” съгласно ценовото предложение на оценявания участник. Резултатите от извършената комплексна оценка се отразяват в таблица за комплексната оценка, която се подписва от членовете на комисията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация относно поръчката можеда да бъде намерена в Профила на купувача. За изготвяне на офертата, участникът използва приложените образци. Всяка оферта трябва да съдържа:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.3.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – заверенокопие или декларация в свободен текст, че участникът не е регистриран по ЗДДС; 4. Представяне на участника (Образец № 1); 5. Техническо предложение (Образец № 2); 6. Обяснителна записка – представя се от участника към техническото предложение (Образец № 2), като следва да съдържа: а). Описание на организацията за изпълнение на услугата и план за изпълнение на дейностите в това число описани мерки за контрол; б). Методология и инструментариум за изпълнение на услугата, съдържаща конкретни етапи и стъпки за изпълнение на отделните задачи; в). Анализ на възможните рискове и мерки за предотвратяването им при изпълнение на отделните задачи от предмета на поръчката; 7. Ценово предложение (Образец № 3); 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Образец № 5); 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6);11. Декларация от членовете на обединението / консорциума (Образец № 7); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнители (Образец № 9); 13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10); 14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 11) - декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на участника и при наличие на основания за това; 15. Декларация за липса на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 12); 16. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 13); 17. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 14);18. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 15); 19. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 8); 19.1.Доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 19.2. Доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите;20. Списък - декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП на служителите / експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 16); Списъкът по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Образец № 9) трябва да бъде придружен от доказателства в подкрепа на заявените данни; 20.1. Документи, доказващи образователно – квалификационна степен на посочените ключови експерти; 20.2. Декларация за разположение на на ключовия експерт (Образец № 17).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2015