Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административна сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515hcWu4947684.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Централното управление и териториалните поделения на Северозападно държавно предприятие Враца“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Всеки участник следва да изпълни следните технически изисквания за осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи на територията на Република България и чужбина, както следва: a. Осигуряване възможност за провеждане на разговори между минимум 700 абоната в група; b. Осигуряване възможност за провеждане на разговори на минимум 700 абоната в мрежата на доставчика; c. Осигуряване възможност за провеждане на разговори на минимум 700 абоната с потребители на други мобилни мрежи; d. Осигуряване възможност за провеждане на разговори на минимум 700 абоната с потребители на фиксирани мрежи; e. Осигуряване възможност за забрана на провеждането на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи; f. Осигуряване възможност за достъп до мобилен интернет чрез мобилни телефонни апарати; g. Възможност за преносимост на съществуващите мобилни номера; h. Възможност за временно спиране на достъпа до мрежата на СИМ карта; i. Възможност за безплатно получаване на изгубен PUK-код; j. Възможност за предоставяне на два тарифни плана; k. Възможност за ползване на всички услуги от портфолиото на избрания Изпълнител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Република България и в чужбина чрез предоставяне на услугата „роуминг”

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците следва да съдържат: - Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника); - Административни сведения за участника. - Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 2 (два) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език. - Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие. - Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:20хх или еквивалент – заверено копие; - Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 20000-1:20хх или еквивалент – заверено копие; - Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 27001:20хх или еквивалент – заверено копие; - Декларация свободен текст за срока на валидност на офертата - Техническо предложение за изпълнение на поръчката. - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценка: Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване: Максимален брой точки Относителна тежест К1 – Ценови критерии 100 70% К2 – Технически критерии 100 30% Определяне на крайната оценка и класиране: Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула: К = К1 х 0,70 + К2 х 0,30 Участникът, получил най-голям брой точки се класира на първо място. В случай на събиране на равен брой точки, на първо място се класира участникът, получил по-голям брой точки за К1 – Цени. К1 — Ценови критерии: Оценката на този показател става като сума от получените точки за оценяване на направените предложения от участниците, както следва: К 1 = К 1.1 + К 1.2 + К 1.3 + К 1.4, където: № КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА МАКС. БР. ТОЧКИ К 1.1 Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта за тарифен план 1 - 20 т. К 1.2 Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта за тарифен план 2 - 25 т. К 1.3 Цена за разговори в група за една минута за тарифен план 1 и тарифен план 2 - 25 т. К 1.4 Средно претеглена цена за една минута национални разговори за тарифен план 2 - 30 т. К2 — Технически критерии — 100 т. К 2.1 Безплатни минути към други мобилни и фиксирани мрежи в РБ, извън собствената мрежа на участника, за 1 SIM карта за един месец за абонат на тарифен план 1 - 25 т. К 2.2 Безплатни минути към други мобилни и фиксирани мрежи в РБ, извън собствената мрежа на участника, за 1 SIM карта за един месец за абонат на тарифен план 2 - 25 т. К 2.3 Покритие по територия на РБ на мрежите на участниците 25 т. К 2.4 Покритие по население на РБ на мрежите на участниците 25 т. К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 Участникът, получил максимален брой точки (K) се класира на първо място. Методиката е описана подробно в документацията към Публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, свъзрани с поръчката, могат да се видят и изтеглят безплатно на посочения в тази покана интернет адрес. Офертите ще се отварят на 27.05.2015г. от 10.00 часа в административната сграда на ЦУ на СЗДП ДП гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2, ет.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015