Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515NohM2595827.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на нов генератор за резервно захранване на нови електрически мощности към основния корпус на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31122000

Описание:

Електрогенераторни агрегати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация/задание - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150515NohM2595827

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение - доставките и монтажа от получаване на възлагателно писмо. 2.2. Гаранционен срок на генератора за резервно захранване – гаранционният срок на генератор за резервно захранване не може да бъде по-малък от 24 месеца. 2.3. Подробно описание /спецификация/ на техническите параметри и характеристики, вкл. производителя, на оборудването, което ще бъде вложено при изпълнение предмета на поръчката. Техническа спецификация (описание) на предлагания генератор за резервно захранване, както и описание на съпътстващите строителни дейности съответстващи на описанието и обема, зададени от възложителя; 2.4. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка при условията на следната договорна отговорност за доставчика: 2.4.1. Отговорност за забава с размер на неустойката от 3% за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от стойността на договора; 2.4.2. Отговорност за неизпълнение на условията и неспазване на други условия от офертата на кандидата за доставчик (оферента) с размер на неустойката 50 лв. за всяко установено неизпълнение. 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Начин и срок за плащане след доставка. Плащането на генератора за резервно захранване се извършва след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставена приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва в лева по банков път при условията на отложено плащане в срок до 1 /един/ месец след доставката, монтажа, приемане на изпълнението на работата и предстсавена фактура. 3.2. Цената, която ще се заплаща от възложителя, представлява крайната доставна цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката, монтаж на генератор за резервно захранване, демонтаж на стари съоражения /при необходимост/, транспортни разходи и изпълнението на настоящите условия до краен получател –УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66. Цената не подлежи на промяна за време на действие на договора. 4. Декларация, че предложеният дизел генератор е нов. 5. Декларация, че предлаганият генератор за резервно захранване отговаря на всички технически изисквания на Възложителя - Приложение № 1. 6. Декларация за съгласие с проект на договор. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП 7. Срок на валидност на офертата – не по малък от 60 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – 80 точки К2 – МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА– 10 точки К3 –СРОК НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА АГРЕГАТА – 10 точки Методиката за оценка на офертите е подробно описана в Приложение 2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация/задание, Приложение № 2 Методиката за оценка на офертите,Приложение №3 Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 28.05.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/05/2015