Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Иван Илиев, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: I_Iliev@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/974e0d6512270dd91b06511436dc418d.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и контрол по безопасност и здраве, съставяне на технически паспорт за строеж „Реконструкция на покрив на административна сграда“, намираща се в УПИ V, кв. 125, ЦГЧ по плана на гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 14“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните дейности са описани в Техническата спецификация за изпълнение на услугата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, бул. "Демокрация" № 14

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробни изисквания относно начина на изпълнение на поръчката се съдържат в документацията за участие в процедурата към настоящата публична покана, публикувана на сайта на Министерство на правосъдие в профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/05/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Представяне и приемане на офертата: Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно образеца и изискванията на Възложителя в документацията. Офертата трябва да съдържа дата, подпис и печат на участника. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертата трябва да се представи/изпрати в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, от 09:00 до 17:30 часа. Върху плика трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 25.05.2015 г. от 11:00 часа в заседателна зала в сградата на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1. Право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите, ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на Министерството на правосъдието, посочен в раздел I.1), а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата покана и документацията за участие към нея са публикувани на профила на купувача на Министерството на правосъдието, посочен в раздел I.1). Допълнителна информация и документацията, свързана с поръчката, могат да бъдат получени от "Профила на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/05/2015