Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на горива за МПС, собственост на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000

Описание:

Горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно месечно количество - 3000 литра, разпределени, както следва: - Бензин А 95 Н - 100 литра; - Дизел- 1800 литра. - Автогаз – 1100 литра. Всички допълнителни условия са подробно описани в документацията, която всеки кандидат може да получи от профила на купувача на възложителя Офертата трябва да съдържа всички позиции, посочени в образеца на ценова оферта. Не се допускат самостоятелно обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ : Всяка оферта трябва да съдържа: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Оферта (по образец); 3) Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на Агенция по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или юридически лица), или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения). При участие на подизпълнител, посочения документ се представя и от подизпълнителя. При участие на обединение, посочения документ се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - в оригинал, по образец. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените декларации се представят и за подизпълнителите. При участие на обединение, посочените декларации се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 5) Декларация от участника за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (по образец); 6) Справка за участника (по образец); 7) Изрично писмено Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, което представлява Участника в процедурата. (Пълномощно се представя, когато Офертата не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация или съгласно договора за създаване на обединение-участник.) 8) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участниците, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата, вписана в обявлението като краен срок за получаване на оферти, с обект, сходен с този на поръчката, отразяващ стойностите, датите и получателите. Декларацията е по образец. Под „предмет, сходен с предмета на поръчката" се разбира доставка на гориво чрез карти за безналично плащане. 2. Документ, удостоверяващ обстоятелството, че участникът е производител или дистрибутор на горива. Документът се представя на езика, на който е издаден — в заверен от участника препис и в превод на български език (в случай че е издаден на език, различен от българският). 3. Декларация, че участникът разполага с бензиностанции (собствени или наети), снабдени с устройства за безналично плащане, разположени на територията на гр. Търговище и Търговищка област, придружена със Списък на собствени или наети бензиностанции, снабдени с устройства за безналично плащане, на територията на Търговищка област. Декларацията и списъкът към нея се изготвят в свободен текст. При участие на подизпълнител и необходимост от доказване на техническите възможности за изпълнение на вида и дела на неговото участие, посочените документи по т. 8 се представят и от подизпълнителя. При участие на обединение, посочените документи по т. 8 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят: 1. Предложение за изпълнение на поръчката, в което е посочен срок за изпълнение на поръчката - по образец. 2. Сертификат за качество, или друг документ, удостоверяващ качеството на предлаганият продукт. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставят: 1. Ценова оферта - по образец. 2. Документ, удостоверяващ цената на 1 литър предлагано гориво в търговската мрежа на участника към 13.05.2015 г. Оферти които не отговарят на изискванията на възложителя няма да бъдат разглеждани.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за участие може да се получи чрез профила на купувача 2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 3. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 5. Срокът за получаване на оферти до 16.00 часа на 25.05.2015 г. в деловодството на „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище, кв. „Запад” . Отварянето на офертите на 26.05.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на болницата. 6. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на публичната покана, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. 8. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. За настоящата процедура срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за предаване на офертите. 9. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се представи в „заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно четливо и има следното съдържание: гриф „вярно с оригинала"; името и фамилията на лицето, заверило документа; датата, на която е извършена заверката; собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката; положен мокър печат на участника (в случай че участника има такъв). При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015