Версия за печат

BG-Оряхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150512bsnk4865624.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Достъп до Интернет през оптична преносна среда за нуждите на Възложителя. Уникален номер на поръчката: 20150512bsnk4865624

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72410000

Описание:

Услуги на доставчици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

доставка на високоскоростен интернет за 7 броя РС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

420 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ДГС Оряхово-гр. Оряхово ул. Коста Лулчев 5

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За реализиране на поръчката Доставчикът трябва да: 1. Поддържа изградената оптична мрежа до адреса на клиента. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност. 2. Гарантирана доставка на високоскоростен интернет достъп както към български, така и към международни интернет сайтове за 7 броя РС за целия срок на договора. 3.Достъп без ограничения и филтриране на трафика – неограничен по време и трафик за срока на договора. 4.Получаване на реални-статични IP адреси за всеки от заявените акаунти, с възможност за добавяне/конфигуриране на нови (до два броя) статични IP адреси към мрежа на клиента. Предлаганата стандартна скорост на свързаност за крайните потребители от 60 Мбит/с до 70 Мбит/с трафик. 5.Осигуряване поддръжка на услугата и оборудването 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, On-Line и на място. 6.Наличие на офис, вкл. телефон и лице/а за контакт. Необходимите документи, които участниците следва да представят в офертите си, са описани в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията, свързана с поръчката, се предостява в профил на купувача на адрес www.szdp.bg. Офертите ще бъдат отворени на 22.05.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на ДГС Оряхово, Оряхово ул. Коста Лулчев № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2015