Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември №1, За: инж. Марияна Петрова, българия 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68225, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе,гр. Етрополе, пл. Девети септември №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"РЕМОНТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВО В СЕЛО РИБАРИЦА И ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО МАЛКИ ИСКЪР, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените видове работи за изпълнение, включени в обхвата на всяка една дейност са посочени в Техническото задание – Приложение №1, неразделна част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице горните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2 Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират; 3. Доказателства за изпълнение на изисквания към участника, съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ т.11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“, и ал. 5 от ЗОП – единна декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №2; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 – Приложение №3; 6. Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Приложение №8; 7. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №9; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП - Приложение №7; 9. Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката(в свободен текст), при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка. 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в свободен текст) - Приложение №4; 11. Ценово предложение - Приложение №5; 12. Представяне на участника - Приложение №10.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение на СМР - 20 % 2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строителномонтажни работи - 20% 3. Цена на СМР - 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, могат да се получат на: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/05/2015