Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали и печат на нестандартни формуляри за нуждите на МБАЛ – Търговище АД, за срок от 2 години от датата но подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества, както и наименованията на всички продукти, предмет на доставката, са подробно отразени в Образец на ценовата оферта, който образец, както и всички останали документи, всеки кандидат може да изтегли от профила на купувача. Документация не се закупува. Офертата трябва да съдържа всички позиции, посочени в образеца на ценова оферта. Не се допускат самостоятелно обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище АД, Вещеви склад.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 1.1. Предметът на публичната покана е „Доставка на канцеларски материали и печат на нестандартни формуляри”, съгласно изискванията в настоящата покана 1.2. Тъй като артикулите са включени в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания, доставките са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случаите, когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по чл.16 г, ал.5, т.2 от ЗОП на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, ще се ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 1.3. Поръчката е за поетапни доставки на материалите по предварителни писмени заявки съобразно нуждите на „ МБАЛ – Търговище” АД, в съответствие с предложената оферта за срок от 2 /две/ години. 1.4. Мястото за изпълнение обществената поръчката - град Търговище, кв. „Запад”, вещеви склад. 1.5. Всички разходи: за опаковка, доставка, транспортни и други разходи, данъци, такси, мита и т.н., са за сметка на Изпълнителя. 1.6. Възложителят заплаща на Изпълнителя доставените стоки по цени, съгласно предложението на Участника. 1.7. Участниците са длъжни да подават предложение за целия предмет на поръчката. Варианти на предложението не се допускат. 1.8. Количествата са ориентировъчни /прогнозни/ и Възложителя не е длъжен да ги заяви. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ 4.1. Декларация от участника в съответствие с чл. 16г, ал.5, т.2 от ЗОП /образец/ 4.2. Посочване на единен идентификационне код по чл. 23 от Закона за търговския регистър; 4.3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 4.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Участникът представя цялата информация относно техническите характеристики на предлаганите стоки /каталози/ и съответствието им с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (включително за сроковете и начинът на доставка и др.); 4.5. Копие на валиден сертификат ISO или еквивалент издаден на името на участника. 4.6. Справка с основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите и контрагентите /образец/. 4.7. Списък на собствените и/или наети автомобили на участника; 4.8. Попълнена ценова оферта (по приложен образец) подписана от кандидата; 4.9.Изисквания към документите: 4.9.1. Всички документи към офертата следва да бъдат на български език. 4.9.2. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала” и да съдържа подпис на заверяващото го лице. 4.9.3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето /лицата, упълномощени от участника, които го представляват/. 4.10. Списък с документите съдържащи се в офертата. 4.11. Точни сведения за кандидата /облазец/ 4.12. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /образец/ 5.Офертите, които не отговарят на заложените в поканите изисквания няма да бъдат оценени. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА – Офертата се подава от кандидата за участие в деловодството на „МБАЛ – Търговище” АД или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 16:00 ч. на 19.05.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик № 1 „Документи за подбор“: - В пликът се поставят данни за лицето , което прави предложението и всички документи описани в настоящата покана без ценовата оферта. Плик № 2 „Предлагана цена“ – ценово предложение без ДДС и всички съпътстващи разходи, франко Купувача. Двата плика се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и елекронен адрес. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 90 календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на ЗОП или на някое от условията на възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: - Представената оферта е постъпила в незапечатан плик; - Представената оферта е постъпила с нарушена цялост; - Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Търговище , “МБАЛ – Търговище “ АД, кв. “Запад”, деловодство до 16.00ч. на 19.05.2015г. Отваряне на офертите на 20.05.2015 г. в заседателната зала на МБАЛ - Търговище АД. При сключване на дагавар спечелилият участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост на управителя/ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ВАЖНО: Прогнозните количества, както и наименования на всички канцеларски материали, предмет на доставката, са подробно отразени в "Образец на ценовата оферта", който образец, както и останалите документивсеки кандидат може да получи от профила на купувача. Възложителя не изисква закупуване на документация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/05/2015