Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: Д-р Атанас Любенов Гарев, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-pleven.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комплексна охрана на сградите и имуществото на РЗИ - Плевен през периода 21.05.2015г. - 21.11.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Охрана на административна сграда, гаражи и автопарк на РЗИ - Плевен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да изпълнят поръчката в съответствие със заданието на възложителя и договора. Оферти за изпълнение на поръчката могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ и притежаващи валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност /вкл.охрана на имуществото на юридически лица/, издаден по реда на глава ІІ от ЗЧОД и валиден за територията на страната. Определям изисквания за изпълнение на поръчката: 1.Осъществяване непрекъсната 24-часова невъоръжена охрана на административната сграда, гаражите и автопарка на РЗИ-Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7. 2. Охраната на административната сграда включва осигуряване пропускателен режим на входа, съгласно установени от възложителя отделни условия. 3. Охраната на гаражната сграда и касовото помещение в административната сграда да се извършва и чрез сигнално-известителна техника, монтирана и обслужвана от изпълнителя. 4. Охраната да се извършва при стриктно спазване разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане на поръчката “най-ниска цена”. В случай, че предложените цени в две или повече оферти са равни, класирането на офертите да се извършва по реда на чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в стая 201 в административната сграда на РЗИ-Плевен, с адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, ет.ІІ, стая 201. Всяка подадена оферта на осн.чл. 101в ЗОП се подава в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържа: 1. Списък на представените документи. 2. Данни /административни сведения/ за търговеца, който прави предложението, включващи най-малко: фирмено наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за контакти, представляващо лице /лица, банкова сметка, телефон за връзка, факс или адрес на електронна поща /по образец/. 3. Заверено с подпис и печат на участника копие от актуален лиценз за извършване на частна охранителна дейност, включващ охрана на имуществото на юридически лица, издаден по реда на ЗЧОД и валиден за територията на страната. 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно посочените от възложителя изисквания, включващо данни за евентуални подизпълнители и частта от поръчката, която ще бъде изпълнявана от тях. 5. Препоръки /референции/ за добро изпълнение на услуги, идентични с предмета на обществената поръчка. 6. Заверено с подпис и печат на участника копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност на юридически лица за охранителна дейност”, покриваща евентуални щети върху охраняваното имущество на възложителя, в размер не по-малко от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева за недвижимото имущество и 3 000 / три хиляди / лева за движимото имущество, за целия срок на договора. 7. Ценово предложение /по образец/. 8. Срок на валидност на офертата. Оглед на обекта на поръчката може да бъде извършван всеки работен ден през периода 14:00-16:00 часа до 11.05.2015г. включително. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5. Приложенията към публичната покана са публикувани в профила на купувача - www.rzi-pleven.com. Офертите ще се отварят на 18.05.2015 год. от 10:00 часа в административната сграда на РЗИ – Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7. Протоколът на комисията се утвърждава от Директора на РЗИ - Плевен и в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/05/2015