Версия за печат

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт ДОУ и ОП, Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на канцеларски материали и общо типови формуляри за нуждите на община Ракитово”. Общата цел на настоящата поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки е определянето на изпълнител, който да извършва периодични доставки на канцеларски материали и общо типови формуляри за нуждите на община Ракитово. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет дни) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;Участникът ще бъде отстранен от участие в избора на изпълнител за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. Изпълнителят следва да осигури ежедневен достъп до информация за извършваните Доставки на Възложителя или предоставяне на същата на определено от Възложителя лице, в същия или най-късно на следващия работен ден след извършване на доставката. Информацията ще съдържа данни за продукта, количеството и стойността (единична и обща стойност без ДДС и с ДДС) на доставения продукт. За изпълнение предмета на поръчката, участникът следва да предложи срок на доставка, след подадена Заявка от страна на Възложителя: в работни дни. Предложеният срок ще важи за целия период на изпълнение на договора. Срока се брои от работния ден следващ този през който е получена заявката на Възложителя при Изпълнителя за извършване на съответната доставка. Възложителят поддържа „Профил на купувача” http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02, който представлява обособена част от електронна страница на община Ракитово http://rakitovo.info/, и за който е осигурена публичност и пълно приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените поръчки. На датата за изпращане за публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува и в профила на купувача, документацията за участие и предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/, раздел „Профил на купувача”, под раздел „Публична покана”. Желаещите да я получат могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Ракитово http://rakitovo.info/, Раздел „Профил на купувача”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице, по някой от допустимите сподоби, на факс номер: +3593542 2253, по пощата или куриерска служба на пощенския адрес на Възложителя. В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 30199000, 30197000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Дребно офис оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: “Доставка на канцеларски материали и общо типови формуляри за нуждите на община Ракитово”. Всички продукти предмет на Доставка, са посочени детайлно със съответните количества в Техническата спецификация. Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществената поръчка за доставки, наред с договорните условия. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на предвидените доставки, които са предмет на договора за доставка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Ракитово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•През последните 3 г. назад, до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил доставки на канцеларски материали за нуждите на определено учреждение, ведомство или друга организация или юридическо лице от публичния или частен сектор.Доставките следва да са окончателно изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени доставки с предмет еднакъв с предмета на поръчката се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на доставките изпълнени от участника през последните 3 г., назад до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършените доставки – попълва се образец от документацията за участие; Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените доставки (чл. 51, ал. 4 от ЗОП). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка с изпълнени Доставки се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнените доставки с предмет, еднакъв на предмета на поръчката. •Участника следва да притежава Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; * Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентен сертификат, издаден от орган/и, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Доказва се със: Валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Когато участник в настоящия избор на изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по доставка в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение. Т.е. Само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално Доставките, представят валиден сертификат или еквивалентен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на избора на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.4. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по доставка на канцеларски материали, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Профил на купувача”, Под раздел "Публични покани": http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 6.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57; 7.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 04.05.2015г. от 10:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Заседателна стая;Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015