Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Биянов Джамбазов, д.м., Марияна Гешева - гл. счетоводител, Тенчо Василев - гл. юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644059

Място/места за контакт: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150407MmNu2443094.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) - за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно долуизложените изисквания

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите да включват най-малко следните групи услуги: А. Финансови услуги „Свободни парични средства - депозити“ - Разполагаеми средства на дружеството които е възможно да бъдат пласирани на депозити в банка за период не по-кратък от 7 дни; Б. Финансови услуги „Платежни услуги и свързаните с тях услуги“ – Управление на разплащателни и други сметки, депозити до 7 дни и други подобни; Търговските банки следва да имат възможност и да оферират предоставяне на услуги по финансиране на корпоративни клиенти и банкови гаранции по евентуални финансови ангажименти на лечебното заведение. Възложителят може да сключи договор с повече от един участник, във връзка със спазване на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, съгласно приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ( ПРУПДТДДУК ). Участниците следва да отговарят на общите изисквания на ЗОП и следните особени изисквания: В офертите да се съдържат достатъчно данни за оценка на предложенията, съгласно методиката за оценка на поръчката. Необходимо да се посочи предложеният сорк за изпълнениена поръчката – до 12 месеца, както и срокът на валидност на офертите, който не може да бъде по-кратък от 30 дни. Офертата следва да не превишава максималната стойност, предвидена в чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Необходими документи, които участниците следва да представят 1. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП 2. Декларация за съгласие с условията на проекта на договора. 3. Техническо предложение – със съдържание, описано в методиката за оценка на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите. Офертите да бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на комплексна оценка на 2 вида показатели - количествени и неколичествени с фиксирани относителни тегла, както е посочено по долу: А. Неколичествени показатели с относителна тежест в комплексната оценка 50% Б. Количествени показатели с относителна тежест в комплексната оценка 50% Начинът на формирането на оценките по отделните показатели е подробно описан в методиката на поръчката и образеца на ценовото предложение, които, заедно с цялата документация на поръчката, ще се публикуват на Профила на купувача на възложителя, в електронното досие на поръчката, в деня на публикуване на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на поръчката е публикувана едновременно с изпращането на настоящата информация в РОП в Профила на купувача на възложителя, в електронното досие на поръчката на интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150407MmNu2443094. Дата и място на отваряне на офертите: 11.05.2015г., 08:00ч. в админситративната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" № 66, гр. Пловдив

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015