BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностино-консултативен център 3 - Варна ЕООД, бул. Константин и Фружин, За: Ивелина Василева, България 9023, Варна, Тел.: 052 510282; 0888 554080, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Място/места за контакт: ДКЦ 3 - Варна ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc3.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – ВАРНА” EООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

550 МWh

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект - „ДКЦ III – Варна” ЕООД, Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4. Квалификационни изисквания към участниците 4.1. До участие се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 9 и чл. 47 ал. 1, т.1 до т.4 , чл. 47, ал. 2,т.1,т.4,т.5 и ал. 5 от ЗОП, чл. 48 ал. и ал.2 от ЗОП при спазване на условията на чл.47, ал.9 и ал.10, както и притежаващи разрешение съгласно нормата на чл.49, ал.2 от ЗОП за извършване на съответната дейност, за доставката на която участват в процедурата, като представят документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на посочените обстоятелствата и при условията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 4.2. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1-5 от ЗОП, както и изискванията посочени в обявлението по ал. 2,т.1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 4.3. Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група и следва да представи копие от лицензията си. 4.4. При промяна в обстоятелствата по чл.47 от ЗОП участниците са длъжни да уведомят възложителя в законовия срок от настъпването им. 4.5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2. При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. 4.6. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците следва да представите списък на доставките които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга,

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

VІІ. Методика за оценка на офертите 1. В случай, че представеното „Техническо предложение” или „Ценово предложение” е със съдържание, различно от съдържанието на образците по т. V. или респ. т. VI. и условия, които противоречат на условията по документацията за участие в процедурата, се счита, че офертата не отговаря на условията на Възложителя. В тези случаи участникът се отстранява от процедурата; 2. Изпълнителят се избира по критерий икономически най-изгодна оферта при следните показатели: КО = С + Т, където С – оценка на ценовото предложение Т – оценка на техническото предложение (икономическа стабилност на балансиращата група) Ценово предложение: С = Сmin/Cn * 70, където С – оценка на ценовото предложение на участника Сmin – най-ниска предложена цена от участник без ДДС Cn – цената, предложена от конкретния участник Тежест: 70% Предлагана цена за MWh (С) – стойността на критерия се изразява с цифра, представляваща съотношение между предложената най-ниска цена за MWh, предложена от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 70. Участникът предлага цена на MWh нетна активна електрическа енергия, с включени разходи за балансиране, без включени ДДС, цена на задължения към обществото и акциз. Техническо предложение: Т = Тn/T max * 30, където: Т – икономическа стабилност на балансиращата група – оценяват се броят членове в балансиращата група Тn – брой членове в балансираща група на конкретния участник (документ, издаден от ЕСО ЕАД) T max – максимално посочения брой членове в балансираща група. Тежест: 30% Икономическа стабилност на балансиращата група – Брой членове в балансираща група на участника (Т) – критерия се изразява с цифра, представляваща съотношение между посочения в издаден от ЕСО ЕАД документ за удостоверяване броя членове в балансиращата група на конкретния участник към максимално посочения брой членове в балансираща група, умножен с тегловен коефициент 30.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/05/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

документи, условия, образци могат да се изтеглят от "профила на купувача" на адрес www.dkc3.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/05/2015