Версия за печат

BG-гр. Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обединено детско заведение Детелина, кв.Девня-1, ул. Капитан Петко 9 А, За: Мария Костадинова Ташкова, РБългария 9160, гр. Девня, Тел.: 0519 34444, E-mail: odz_detelina_devnq@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Девня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/detelina-002.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение "Детелина"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката се извършва по предварително направена заявка от детското заведение по видове и количество, съобразени със Списъка на хранителните продукти от тръжната документация. Поръчката е за доставка на хранителни продукти, подробно изброени в Приложение №3 и обхваща най - общо следните артикули: І. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, БРАШНО; ІІ. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ІІІ. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ; ІV. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; V. ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НЕВКЛЮЧЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ПОЗИЦИИ; VІ. ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. Прогнозното количество на хранителните продукти са посочени в Приложение №3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складовете на Обединено детско заведение "Детелина"

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Храните и хранителните продукти се доставят франко склада на ОДЗ “Детелина “гр.Девня , отговарящи на изискванията за превоз на съответния вид храни. В складовете на ОДЗ се приема само продукция, която трябва да бъде в съответствие с изискванията на: • Закона за храните; • Наредба №16 от 28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ; • Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл.17,ал.2 от ЗХ • Наредба №8 от 16.04.2002г. за изискванията към ползване на добавки в храните; • Наредба №11 от 18.04.2002г за определяне за изкисванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; • Наредба №16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на обособено бързоразвалящите се хранителни продукти. • Наредба №21 от 15.10.2002г. за специфичните и изискванията за чистота на добавките, предназначени за влагане на храни. • Наредба №31 от 29.12.2003г. за норми за максимално допустимите количества остатъци от пестициди в храните; • Наредба №31 от 29.07.2004 г за максимално допустимите количества замърсители в храните; • Наредба №9/16.09.2011г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, изд.от МЗХ; • Наредба №23 от 17.05.2001г. За изискванията за етикирането и представянето на храните; • Наредба №1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация; • Както и цялата действаща нормативна уредба, стандарти за качество и всички други нормативни и поднормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на възложителя на свой риск срещу съответната цена, заявени количества и вид хранителни продукти. Към датата на всяка доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да представя бюлетин на „САПИ„ ООД. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактури за всяка извършена доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението. Доставките на хранителни продукти да се извършват със специализирани транспортни средства, при строго спазване на санитарно - хигиенните изисквания, придружени със съответните разрешителни, издадени от компетентни органи. Хранителните продукти да се придружават от ветеринарно – медицинско свидетелство за продукти от животински произход и експертен лист. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла на чл. 20 от Закона за храните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предлага генномодифицирани продукти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоки, етикетирани съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоки, които към датата на доставката трябва да са с остатъчен срок на годност не по- малък от 2 / 3 от целия срок на годност на конкретния продукт. Срокът на договора - дванадесет месеца, считано от датата на подписването му. Срокът за изпълнение на доставката е срокът, предложен от участника, избран за изпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата Публична покана ведно с цялата документация за участие е публикувана на интернет адреса на Община Девня, а именно: www.devnia.bg, в рубриката "Профил на купувача". Документацията за участие ведно с приложените към нея образци може да бъде изтеглена от интернет страницата на община Девня – www.devnia.bg. Офертата се представя в един общ запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, в срока, посочен в поканата. Върху плика участникът изписва предмета на поръчката, като посочва:адрес на възложителя;адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Участниците следва да представят: 1. Административни данни и представяне на участника по образец №1; 2. Техническо предложение в оригинал – по образец № 2; 3. Ценово предложение на участника в оригинал - по образец № 3; 4.Удостоверение от компетентните органи за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл.12 от Закона на храните – заверено за вярност копие; 5. Удостоверение/я за регистрация на транспортните средства, с които ще се изпълняват доставките съгласно чл.246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - заверени за вярност копия; 6. Декларация, че участникът няма да предлага генно модифицирани продукти /свободен текст/. 7. Декларация от участника, че доставените стоки са етикетирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните /свободен текст/. 8. Декларация от участника, че доставяните стоки към датата на доставката ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 2/3 от целия срок на годност на конкретният продукт /свободен текст/. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – /свободен текст/. 10. Актуален бюлетин на „САПИ” ООД валиден към определената крайна дата за получаване на офертите и с цени на всички хранителни продукти, посочени в списъка - Приложение №3. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, а именно: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. С тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.05.2015 г. от 13:00 часа в сградата на ОДЗ"Детелина" в гр. Девня, кв.“Девня-1“ , ул.“Кап.Петко" № 9 А,област Варна-методичен кабинет, етаж ІІ /втори/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/05/2015