Версия за печат

BG-село Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е “Услуги”, обхващащо дейности по осъществяване на строителен надзор на територията на община Ковачевци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата процедура е “Услуги”, обхващащо дейности по осъществяване на строителен надзор на обект "Рехабилитация на обществени зелени площи" по договор № 59/3/3221529 на територията на община Ковачевци. Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява на територията на община Ковачевци. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е обвързан със срока за изпълнение на строително-монтажните работи по проекта и започва да тече от подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на община Ковачевци - селата Ковачевци и Калище

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания към кандидатите - съгласно изисквания на ЗОП. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация Участникът следва да е изпълнил услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; Под сходни обекти на поръчката се приемат дейности по осъществяване на строителен надзор над обекти за реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на зони за отдих, екопътеки, рекреационни зони и др. Участниците да притежават издадено удостоверение и да са вписани в публичния регистър воден от Началника на ДНСК за извършване на дейностите по чл.166, ал.1 от ЗУТ или да притежават документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Участници, които притежават валиден лиценз съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на дейностите по чл.166, ал.1 от ЗУТ представят копие на лиценза и декларация, че в тримесечен срок преди изтичането на срока на лиценза ще подадат писмено заявление до началника на Дирекцията за национален строителен контрол за издаване на удостоверение. Обстоятелството се доказва с представянето на копие от удостоверение за вписване в регистъра на ДНСК за извършване на дейност по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и копие от валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. Участници, които притежават валиден лиценз съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ за упражняване на дейностите по чл.166, ал.1 от ЗУТ представят копие на лиценза и декларация, че в тримесечен срок преди изтичането на срока на лиценза ще подадат писмено заявление до началника на Дирекцията за национален строителен контрол за издаване на удостоверение.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За финансиране на обществената поръчка Община Ковачевци използва финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, договор с № 59/3/3221529 от 18.02.2015г. Плащанията ще се извършват в български лева, по банков път и при условията и сроковете описани в договора за изпълнение с избрания участник. Заинтересованите лица могат да закупят документация за участие в сградата на община Ковачевци, на адрес: с. Ковачевци, 2450, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 5лв. (пет лева) без включен ДДС или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка. Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000 При получаване на документацията се попълва Регистър на кандидатите, закупили документация, по реда на получаване - с данни за фирмите и с координати за връзка. Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. *Закупуването на документация не е задължително условие за участие в процедурата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Офертите ще бъдат разгледани и оценени на датата и в часа, посочен в поканата в сградата на община Ковачевци, съгласно изискванията на ЗОП. Критерият за оценка на офертите за избор на изпълнител на обществената поръчка е „Най-ниска цена”.При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: 1. Публичната покана; 2. Указания за подготовката на оферта; 3. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 4. Техническо предложение 5. Образците за участие в процедурата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015