Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл. Св. Неделя № 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: vmitkova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true&categoryid=4965&articleid=7680.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за предоставяне на универсална и неуниверсална пощенска услуга за нуждите на Министерството на здравеопазването“ Обособена позиция № 1 „Предоставяне на универсална пощенска услуга за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, пощенски колети и печатни произведения за нуждите на Министерство на здравеопазването“ Обособена позиция № 2 „Предоставяне на неуниверсална пощенска услуга – куриерска услуга за нуждите на Министерство на здравеопазването“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64100000

Описание:

Услуги на националната поща, куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сумата за изпълнение на поръчката е в размер до 40 000 лева без ДДС, разпределена по позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – до 30 000,00 (тридесет хиляди) лева без ДДС; Обособена позиция № 2 – до 10 000,00 (десет хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Представяне на участника; 2. Участниците трябва да разполагат с техническо оборудване (автомобили и др.- собствени или наети) за изпълнението на обществената поръчка - доказва се с декларация, свободен текст; 3. Участниците трябва да разполагат с развита мрежа – доказва се със списък на офисите на участника с посочен точен адрес. Специфични изисквания: 1. Участник, който участва за обособена позиция №1 трябва да притежава индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор, на когото е възложено задължение за извършване на тази услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и да бъде вписан в «Публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ”, воден от КРС - доказва се с копие на лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор. 2. Участник, който участва за обособена позиция №2 трябва да притежава удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги, издадено от КРС и да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3 от ЗПУ”, воден от КРС – доказва се с копие на удоставерение за извършване на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Към Обособена позиция № 1 с предмет „Предоставяне на универсална пощенска услуга за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, пощенски колети и печатни произведения за нуждите на Министерство на здравеопазването“ - за обслужване кореспонденцията на МЗ е необходимо сключване на договор с оператор за предоставяне на универсална пощенска услуга за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, пощенски колети и печатни произведения. Пратките са с възможни дестинации на територията на Република България и чужбина. Фирмата Оператор следва да осигурява: 1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки както следва: а) кореспондентски пратки - до 2 кг; б) печатни произведения - до 5 кг; в) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг. 2. Операторът следва да предлага и допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност". 3. Операторът следва да предлага възможност за класифициране на пратките на такива „с предимство” и „без предимство”. 4. Приемане и доставка на пратките в сградата на МЗ на адрес: Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден сутрин (от 9:00 до 10:30 часа) и след обяд (от 14:30 до 16:00 часа), чрез технологичен автомобил на изпълнителя. 5. Операторът да има възможност при необходимост да приема пратки на възложителя след 17:30 часа (след края на работния ден) до 18:30 часа; 6. Услугата следва да бъде извършвана редовно в срокове, съгласно Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, издадени на основание чл. 15, ал. 1,т.7 от ЗПУ. Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За Обособена позиция № 1: Цената за предоставяне на универсална пощенска услуга за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни кореспондентски пратки и на пощенски колети на територията на Република България и на територията на всички съседни, държави членки на ЕС и държави извън ЕС ще се извършва по следната формула: Цупу = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5, където Ц1- Сума от средноаритметичните стойности за обикновени кореспондентски вътрешни пощенски пратки без ДДС - 50 точки; Ц2 - Сума от средноаритметичните стойности за обикновени кореспондентски международни пощенски пратки без ДДС - 30 точки; Ц3 - Средноаритметична стойност за „Известие за доставяне“ вътрешни кореспондентски пратки, печатни произведения и пощенски колети - 10 точки; Ц4 - Сума от средноаритметичните стойности за пощенски колети, обикновени вътрешни пощенски пратки без ДДС - 5 точки; Ц5 - Средноаритметична стойност за „Препоръчани“ вътрешни кореспондентски пратки, печатни произведения и пощенски колети - 5 точки; 2. За Обособена позиция № 2: Цената на офертата на всеки участник за извършване на неуниверсални пощенски услуги на територията на гр. София, на Република България, на всички съседни държави, държави членки на ЕС и държави извън ЕС се определя по следната формула: Цнупу = Ц1 + Ц2 + Ц3, където Ц1 - Сума от средноаритметичните стойности за обикновени вътрешни куриерски услуги без ДДС - 30 точки; Ц2 - Средноаритметичните стойности за експресни вътрешни куриерски услуги без ДДС - 60 точки; Ц3 - Сума от средноаритметичните стойности за обикновени международни куриерски услуги без ДДС - 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката" ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Към Обособена позиция № 2 с предмет: „Предоставяне на неуниверсална пощенска услуга – куриерска услуга за нуждите на Министерство на здравеопазването“ За обслужване кореспонденцията на Министерството на здравеопазването е необходимо сключване на договор с оператор за предоставяне на куриерски услуги за приемане, пренасяне и доставяне на кореспонденция и пратки. Пратките са с възможни дестинации на територията на Република България и чужбина. Фирмата Оператор следва да осигурява: 1.Куриерски услуги на пратки с единично тегло до 20 кг. 2.Куриерът задължително издава транспортен документ за извършване на услугата при предаване на пратката. 3. Приемането и предаването на пратките за Обособена позиция №2 се извършва в сградата на Министерството на здравеопазването на адрес: Република България, гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. 4. Операторът да има възможност при необходимост да приема пратки на възложителя след 17:30 часа (след края на работния ден) до 18:30 часа. 5. Да извършва доставките за експресна услуга в срок от 2 (два) часа на територията на гр. София. 6. Да извършва доставките в срок от 1 (един) ден на територията на гр. София и на страната, но не повече от 3(три) дни за страната. 7. Операторът следва да предлага стандартни фирмени опаковки за пратките при изискани такива от Възложителя. 8. Предоставяне на възможност за контролирано наблюдение и проследяване на пратките до връчването й на получателя и при необходимост след заявка от Възложителя получаване на обратна информация за датата, часа и начина на предаване на пратката (включително имената на получателя). Офертата на участниците следва да съдържа попълнени всички образци от документацията за участие в настоящата поръчка. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 04.05.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2015