Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

20 000 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

обл. Добрич, по маршрут гр. Добрич - с. Петлешково - гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършваната услуга следва да покрива минималните изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана на интернет-сайта на възложителя, и да не надхвърля прогнозната стойност, посочена в публичната покана. Ценовите предложения от офертите, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, и/или надвишават максимално допустимата цена на услугата, посочена в публичната покана, няма да се разглеждат. Кандидатите са длъжни да представят: 1.Административна информация за участника по образец; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 3. Техническо предложение (по образец); 4. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец). Кандидатите са длъжни да представят всички останали изискуеми елементи на офертата съгласно документацията за участие, публикувана в профила на купувача. При непълно техническо и/или ценово предложение, при некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, минимални изисквания към поръчката и кандидатите и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201505

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015