Версия за печат

BG-с.Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Р.България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Ковачевци 59/3/3221532 „Реконструкция на уличното осветление в община Ковачевци“. На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 08.05.2015г. в 11.00 часа в Заседателната зала на община Ковачевци.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31527200

Описание:

Външно осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Повишаване на качеството на уличното осветление и подобряване на неговата ефективност и енергоикономичност, ще се реализира чрез смяна на съществуващите уличните осветители с нови с които да се постигне по-голяма осветеност и едновременно с това да се намали консумацията на енергия и разходите за тяхното поддържане. Това означава, че трябва да се изберат осветители с "оптимално" за случая светлоразпределение, висок к. п. д. и добра степен на защита IP65. Проектното решение е смяна на съществуващите живачни лампи с високо налягане с компактни енергоспестяващи лампи, които имат същия светлинен добив, но с по-малка консумирана мощност. За реконструкцията на уличното осветление ще се използват съществуващите стоманотръбни и стоманобетонови стълбове, без да се монтират нови стълбове. Захранване на новите осветителни тела ще се използват съществуващите захранващи проводници. Предвижда се осветителните тела да се монтират към съществуващата стълбовна линия, през едностранна тръбна конзола с единично рамо. Управлението на уличното осветление в община Ковачевци се запази, като включването и изключването му ще се осъществява с часовник, монтиран в табло УО в трафопостовете. Проекта не предвижда нови източници за захранване на улично осветление. То ще се захранва от табло НН на трафопостовете на територията на селата. Не се предвижда и монтаж на фасадите на трафопостовете отделни електромерни табла за захранване на уличното осветление. В резултат на изпълнение на гореописаните мерки в целевите населени места ще бъдат монтирани общо 385 нови и по-енергоефективни осветителни тела: - 66 броя в село Ковачевци; - 93 броя в село Калище; - 62 броя в село Егълница; - 55 броя в село Лобош; - 44 броя в село Косача; - 36 броя в село Сирищник; - 29 броя в село Светля. За необходимите СМР и монтажни работи е изготвена количествена сметка, която ще послужи за остойностяване на необходимите монтажни работи и по която трябва да се извърши подмяна на част от уличните осветителни тела и рогатките към тях, както и кабелните връзки от захранващата линия до осветителните тела. Общата максимална стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 77 023.69 без ДДС, като включва всички дейности и разходи, необходими за качествено изпълнение на обществената поръчка. Стойността е разпределена по обекти, както следва: Реконструкция на улично осветление в село Егълница, община Ковачевци – до 12 358.58 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Калище, община Ковачевци – до 18 095.75 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Ковачевци, община Ковачевци – до 13 831.19 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Косача, община Ковачевци – до 9158.48 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Лобош, община Ковачевци – до 10 676.74 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Светля, община Ковачевци – до 5 720.27 лв. без ДДС; Реконструкция на улично осветление в село Сирищник, община Ковачевци – до 7 182.68 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

77024 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи в Област Перник, община Ковачевци, селата Ковачевци, Калище, Егълница, Лобош, Сирищник, Косача и Светля.

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за технически възможност и квалификация: 1) Участникът да има опит да предоставя строителните работи, като да е изпълнил поне едно еднакво с предмета на обществената поръчка или сходно с предмета на обществената поръчка строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство еднакво с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано реконструкция на улично осветление. Под строителство сходно с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт и/или благоустрояване и/или модернизация на улично осветление. 2) За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с технически лица, назначени на трудов договор или привлечени по граждански договор, които да отговарят на следните изисквания: Ръководител на обекта • да има завършено висше образование с квалификация „строителен инженер” или еквивалентна, степен „магистър”; • да има минимум 5 години стаж по специалността и минимум един обект като „Ръководител на обект”. Ел. инженер – със завършено висше образование, степен «магистър», специалност «Електроника» или еквивалентна, с най-малко 5 години стаж по специалността. Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по БЗР. 3)Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4)Участникът следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - (заверено копие), а именно ПЪРВА група, ПЕТА категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава някой от документите, посочени в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Ковачевци на адреса, посочен в публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показатели за оценяване: T - Обща техническа оценка; Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) Относителна тежест на показателите за оценяване: T = 50 точки, максимална стойност Фn = 50 точки, максимална стойност •Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; до 10 т. •Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и проекта). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качественото и навременно изпълнение на поръчката. до 10 т. •Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора; до 10 т. Оценка на финансовото предложение. Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: Фn = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти Цn – цената предложена в n-тата оферта Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: Оn = Тn + Фn, където Оn – общата оценка на n-тата оферта, Тn – техническата оценка на n-тата оферта, Фn – финансовата оценка на n-тата оферта. С оглед ограничението в броя на думите, които могат да бъдат изписани в публичната покана, моля да имате предвди, че указанията за определяне на оценката по всеки показател са публикувани в профила на купувача на община Ковачевци на адреса, посочен в публичната покана, след публикуване на публичната покана в АОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документи:1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;2. Административни данни (по образец);3.Регистрационни документи на участника:• копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР участниците- ЮЛ или ЕТ, представят и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат екв.документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;• копие от документа за самоличност, когато участник е ФЛ;•документ за регистрация на чуждестранното ЮЛ или тяхно обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението. Ако участникът е чуждестранно ФЛ следва да представи в официален превод документа си за самоличност, издаден от държавата, в която е установен.4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, б. а, б, в, г, д и ал.5 от ЗОП (по образец). 5.Декларация за участието на подизпълнители (по образец).6.Декларация от подизпълнител (по образец) – ако е приложимо. 7. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.8. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството – попълва се образец на списък на собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 9. Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството.10.Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката.11.Техническо предложение.12.Ценово предложение.13.Парафиран на всяка страница проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2015