Версия за печат

BG-с. Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Хитрино, с. Хитрино, ул. Възраждане № 45, За: Светлана Атанасова, Република България 9780, с. Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: община Хитрино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hitrino.org.

Адрес на профила на купувача: http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за Задължителна застраховка „Злополука” на пътници в средствата за обществен превоз, собственост на Община Хитрино през 2015 година”. Застраховката „Злополука” на пътници в средствата за обществен превоз е задължителна застраховка, съгласно разпоредбите на чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането - „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по раздел II, буква "А", т. 1 от приложение № 1, наричана по-нататък "задължителна застраховка „Злополука" на пътниците”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Задължителна застраховка „Злополука” на пътници в средствата за обществен превоз, собственост на Община Хитрино, обхваща подробно описаните в Техническата спецификация на обществената поръчка обекти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Хитрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в процедурата може да бъде всяко местно и чуждестранно застрахователно дружество, което отговаря на изискванията на ЗОП, кодекса за застраховането и предварително обявените условия, посочени в настоящата докуметация. 2.Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в публичната покана за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.3.Разходите, свързани с изготвянето, подаването на офертите и участието в процедурата като цяло, са за сметка на Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата, освен в случаите на чл. 39, ал. 5 от ЗОП.4.Участниците се представляват от своите законни или упълномощени представители, като последните се легитимират с нотариално заверено пълномощно.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.6. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. Варианти не се приемат. 7. Офертата следва да се представи в писмен вид на хартиен носител.8. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите за регистрация се представят в официален превод на български език.9. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от Участника копие’’, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е записано: “Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис под заверката и печат на Участника. 10. Съдържанието на представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани Участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.11. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, независимо от факта дали това обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта.12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е ребилитиран, за:- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;б)обявен в несъстоятелност;в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;г) при които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.е) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъциили вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.13. Ще бъде отстранен участникът, който: а/ е в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице /продължение в раздел допълнителна информация/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; б/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; в/ е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; г/ е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки д/ не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. При подаването на офертата обстоятелствата по т.12 и т.13 /с изключение на буква д/, се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 12, букви а), б), в), г), д) и е), както и тези по т.13. Обстоятелствата по т. 13, буква д) се установяват въз основа на сравнение на заявените от Участника данни и обстоятелства, удостоверени с представените към офертата документи и изискуемите от Възложителя условия и изисквания, посочени в документацията за участие. 14. Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице, то същият трябва да отговаря на изискванията по т.12 и т.13. Всеки участник трябва да притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за съответния вид застраховка-видовете застраховки по смисъла на приложение № 1 /КЗ/, по които той има право да извършва застраховане, освен в случаите на покриване на спомагателни рискове при условията на раздел II, буква "В" от приложение № 1/КЗ/. Лицензите/разрешенията трябва да са издадени от компетентен орган и да са валидни към момента на подаване на офертите. Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на възложителя - Община Хитрино http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki "Профил на купувача", където документацията е достъпна по електронен път и е безплатна. При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.Офертите се получават в срок до 16:00 на 28.04.2015г в деловодството на Община Хитрино, в с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето - сградата на Община Хитрино, село Хитрино, ул. "Възраждане" № 45. Датата на отварянето на офертите е 29.04.2015 г. в 10:00 часа на горепосочения адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015