Версия за печат

BG-АЛФАТАР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АЛФАТАР, ГР.АЛФАТАР, УЛ.ЙОРДАН ПЕТРОВ №6, За: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7570, АЛФАТАР, Тел.: 086 811623, E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg, Факс: 086 811646

Място/места за контакт: ДИРЕКТОР Д-Я ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alfatar.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: www.alfatar.egov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажни работи на общинска сграда на ул. „Дочо Михайлов” 1, гр. Алфатар свързани с укрепване на сградата, съгласно изготвения технически проект и количествена сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Заложените за изпълнение количества и видове СМР са посочени в колечествената сметка, неразделна част от публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Строително-монтажните работи, предмет на поръйчката обхващат общинска сграда намираща се на ул.Дочо Михайлов №1 в гр.Алфатар, Община Алфатар

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагането на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата покана. Участникът следва да представи оферта, отговаряща на изискванията на чл. 101в от ЗОП, която да съдържа: техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка при съобразяване на техническото задание, неразделна част от публичната покана. 1.Административни сведения (Образец № 1). 2. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПР на строител за изпълнение на строежи от пета категория, предмет на настоящата обществена поръчка. 3. Заверено копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност” за целия срок на договора, а случай, че участникът ползва подизпълнител/и, то този подизпълнител също трябва да представи застраховка. 4.Декларации (Образец № 2,3,4,5,6,7). 5. Списък на строителството изпълнено през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, а за строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката да има успешно изпълнени минимум 3 /три/ договора за извършване на строителство (Образец № 8), което се доказва с: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 6. Списък –декларация на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и изпълнителския състав по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП(Образец № 9)- участникът следва да разполага по трудов договор с технически лица, необходими за изпълнение на поръчката от минимум 1 (един) технически ръководител на обекта с образователна квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно изискването на чл.163а от ЗУТ, с минимум 3(три) години професионален опит. В случай, че участника участва като обединение, което не е ЮЛ, документа по т.1 се представя от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по т.2-6 се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя за техническите възможности и квалификация. 7. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в ОП-копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участник в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 8.Техническо предложение(Образец № 10). 9.Ценово предложение (Образец № 11) Срокът за изпълнение на възложените СМР е срока посочен от участника, но не по-късно от 30.06.2015 г. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Като приложения към Ценовото предложение се прилагат: КСС - Приложение1; Таблица с показатели за ценообразуване, с които се остойностяват видовете СМР от КСС - Приложение 2; Анализи за доказване на единична цена за всяка позиция от КСС. При формирането на ед.цена на СМР следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали,съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните и доставно-складовите разходи и печалба. При несъответствие между предложените ед.цени в КСС и посочените анализни цени, валидна ще бъде анализната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ед.цени в КСС се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с единични анализни цени на офертата. При несъответствие между предложените ед. и обща цена, валидна ще бъде ед. цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с ед.цена на офертата. Участника трябва да посочи показателите за ценообразуване, с които се остойностяват видовете СМР от КСС. В случай, че участникът не е приложил необходимите анализи за всяка позиция от КСС, доказващи образуването на всяка от посочените в КСС ед.цени, не се оценява от комисията. Максимално допустимата предложена стойност е до размера на посочената прогнозна стойност.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля посочената от Възложителя максимално допустима стойност. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 14:00 часа на 28.04.2015 г. в Деловодство на Община Алфатар. Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника,тел. и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Всички образци и док.,съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето,представляващо участника в настоящата ОП. Когато офертата(или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгл.актуалната му регистрация, се представя пълномощно на лицето,подписващо офертата/оригинал./. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в ОП. Документацията е публикувана в профила на купувача www.alfatar.egov.bg , от където може да бъде изтеглена. Срок на валидност на публичната покана – 28.04.2015 г. Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 28.04.2015 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията. *Оферта на участник не приложил необходимите анализи, доказващи образуването на всяка от посочените в количествено-ст.сметка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2015