Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, ул. “Михалаки Ташев” № 2, За: Ванеса Драгомирова, България 1330, София, Тел.: 02 4470245, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Място/места за контакт: ПСАГБАЛ Света София ЕАД, ул. Михалаки Ташев № 2, гр. София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com.

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на основен ремонт в Първо отделение по гинекология на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. Видовете и количествата строителни и монтажни работи са подробно описани в приложената количествена сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената Количествена сметка за изпълнение на СМР от документацията за участие. Финансирането на СМР по предмета на поръчката се осъществява съгласно Решение No 866/18.12.2014 на Столичен общински съвет за извършване на капиталов трансфер от Столична община към “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД на основание чл.100, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Първо отделени по гинекология част от третия етаж на болничната сграда.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи в Първо отделение по гинекология - част от 3 етаж на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД. 2.Възложените СМР се извършват в условията на работещи болнични звена и при организация на технологичните процеси, която да осигурява нормалното осъществяване на лечебната и диагностична дейност. 3. Участникът следва да извършва договорените СМР по начин, който да осигурява ограничаване на замърсяването от строителни материали и минимално прекъсване на електрозахранването. 4.Доставката на строителни материали и изхвърлянето на строителни отпадъци задължително се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания за лечебно заведение за болнична помощ. 5.Допълнителните СМР по количествената сметка се извършват след предварително писмено съгласуване и се заплащат по предложените от участника единични цени. 6. Непредвидените СМР, които не са включени в количествената сметка, се извършват след предварително писмено съгласуване и се остойностяват и заплащат по предложените от участника показатели за ценообразуване в ценовото предложение. 7. Изискванията към участниците и за изпълнение на строителните и монтажните работи са подробно описани в документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Ценово предложение с тежест 60 точки. Оценява се предложената от участника крайна цена с включен ДДС за изпълнение на поръчката в лева. по формулата: П1 = (Цmin / Цn) х 60 = .......... (брой точки) Участникът предложил най – ниска крайна цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 60 точки. 2. Техническо предложение с тежест 30 точки. Оценяването по този показател се извършва въз основа на анализ и оценка на представената технология и организация за изпълнение на поръчката, по следните подпоказатели: А) Оценка за съответствие между технологията и последователността на изпълнение на поръчката и графика – до 10 точки. Б) Оценка на организацията на строителната площадка – до 8 точки В) Оценка на плана за използване на материалите – до 7 точки Г) Оценка на организацията на човешките ресурси – до 5 точки 3. Срок за изпълнение с тежест 10 точки.Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни по формулата: П3 = (Сmin / Сn) х 10 = .......... (брой точки) Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение получава максимален брой точки по показателя – 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На заинтересованите лица е предоставен достъп по електронен път до документацията и приложенията към нея, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта, методика за оценка на офертите, образци на документи, които са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.1agb.com, "Профил на купувача". Публичното заседание по чл.68, ал.3 от ЗОП за отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 28.04.2014 г. от 11.00 часа в рапортната зала на четвърти етаж на болницата. Всяка представена оферта следва да съдържа следната минимална информация и документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заявление за участие. 3.Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ, адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата, включително електронен адрес, лица за контакт, обслужваща банка и банкова сметка. 4. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като търговец, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и регистрация по БУЛСТАТ. Договорът трябва да съдържа клаузите съгласно изискванията на документация. 5. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такова, както и дела на неговото участие. 7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 8. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минималната застрахователна сума, определена в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за групата и категорията на строежа за съответната обособена позиция. 9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България съобразно категорията и групата на обекта. 10.Сертификати, които удостоверяват въведени от участника системи за управление в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент; стандарт OHSAS 18001:2007 11.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника а) Справка - декларация, съдържаща изпълнените договори по предмета на поръчката (строителство и/или преустройство в лечебно заведение за болнична помощ или на административна или обществена сграда), изпълнени от участника през предходните 5 (пет) години, с приложени документи по чл. 51, ал.1, т.,2, б.”а” – б.”в” ЗОП. б)Списък на инженерно-техническия състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на СМР, при изискванията посочени в документацията; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда в строителството. 13. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 14.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 16. Техническото предложение с приложени Технология и организация и Линеен график за изпълнение на поръчката. 17. Ценовото предложение с приложена количествено-стойностна сметка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2015