Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. България № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: извършване на доставка чрез покупка на 1 брой употребяван товарен автомобил – самосвал за нуждите на община Карнобат. Изпълнението на доставката, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи нормативи. Техническите характеристики са подробно описани в Техническата спецификация. Транспортните разходи до мястото на доставка са за сметка на изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34134200

Описание:

Самосвали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка чрез покупка на 1 брой употребяван товарен автомобил – самосвал за нуждите на община Карнобат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а) декларация съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на стойност равна или по-висока от прогнозната стойност на обществената поръчка; б)сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентен” за система за управление на качеството – заверено копие; обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, без включен ДДС. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. Срок за изпълнение на поръчката: до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на следният интернет адрес: http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 27.04.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой употребяван товарен автомобил – самосвал за нуждите на община Карнобат” Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец; 2. Декларация съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години – по образец; 3.Сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентен” за система за управление на качеството – заверено копие 4.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. 5.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на 1 брой употребяван товарен автомобил – самосвал за нуждите на община Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 28.04.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015