Версия за печат

BG-Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/, бул.Цар Освободител26, За: инж. Иван Олегов Степанов, РБългария 2140, Ботевград, Тел.: 0885 893559, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0885 893748

Място/места за контакт: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО/ТП ДГС/-Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150414YXKx4757943.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно правно обслужване на ТП ДГС Ботевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 79140000

Описание:

Юридически услуги
Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Да дава правни консултации на Възложителя при поискване. 2.Във връзка със спецификата на стопанството, която е пряко свързана с ЗГ, ЗЛОД, ЗОП и нормативни уредби да започне извършване на възложената работа в срок не по-късно от 2 часа от предоставяне на необходимите данни. 3. Да спазва конкретно уговорените срокове за извършване на съответната работа, а когато това е невъзможно незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като договорят нови такива. 4. Да извърши веднага исканата устна консултация, освен ако правната или фактическа сложност на поставения проблем изисква допълнително проучване и използване на данни, за събирането на които е необходим определен период от време. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя с точност до 24 работни часа времето за да предостави в писмен вид вече дадената устна консултация. 5. Да пази търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при или във връзка с извършваната работа за времето на действие на настоящия договор и до три години след това. 6. Да осъществява защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред съответните компетентни органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно–наказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с дейността му, съгласно общите разпоредби на законите и при спазване на професионалната етика, като в рамките на един работен ден подробно информира същия за хода на процесите и необходимите мерки, които следва да бъдат предприети.Да извършва процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция. 7. Да извършва консултиране, подготовка и окомплектоване на документи за откриване на процедури по ЗОП; 8. Да участва в комисия за провежданите процедури по ЗОП; 9. Да участва в срещи и преговори, за предоставяне при необходимост на устни правни консултации; 10. изготвяне на анализи и становища по правни въпроси; 11.Извършването на дейностите по абонаментната услуга задължително следва да осъществява на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на четири астрономически часа в дните определени за работни, като в така определената дневна продължителност се включва и защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред съответните компетентни органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно–наказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Ботевград, област Софийска, бул."Цар Освободител"26

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право да участва в процедурата имат чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати и/или български адвокати-физически лица, притежаващи юридическа правоспособност, отговарящи на изискванията на Закона за адвокатурата, вписани в съответните адвокатски колеги на територията на Р. България за упражняване на адвокатска професия за 2015 г. и отговарящи на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и лица създадени по реда на глава десета от Закона за адвокатурата, отговарящи на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, вписани към регистрите на съответния окръжен съд, чиито членове и/или съдружници са вписани в съответните адвокатски колеги на територията на Р. България за упражняване на адвокатска професия за 2015 г. и отговарят също на изискванията на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Да е вписан адвокат в съответна адвокатска колегия-доказва се със заверено копие на адвокатска карта с гриф ”Вярно с оригинала”. Ако на картата не е отбелязано адвокатът кога е вписан, това следва да се удостовери с документ от адвокатската колегия. Забележка: ако участникът е адвокатско дружество се представят освен валидни адвокатски карти на съдружниците според горепосоченото изискване и документ за регистрация на дружеството в съответната адвокатска колегия с приложено копие на Булстат. Да има най-малко 1 препоръка от работодател, като под работодател се има предвид всяко физическо или юридическо лице, което е било в договорни отношения с участникът. Да има опит в процесуалното представителство пред съответните компетентни органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административнонаказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела, както и пред Комисия за защита на конкуренцията-доказва се с декларация /свободен текст/. Да има опит в участие на минимум 10 комисии по проведени обществени поръчки-доказва се с декларация свободен текст, в която участникът посочва Възложителите на обществените поръчки. Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, на горепосочените условия следва да отговаря посочения от дружеството съдружник/адвокат, който ще бъде пряко ангажиран с правното обслужване на Възложителя. При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури минимум четири астрономически часа в дните определени за работни, в рамките на които следва да присъства на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертата на даден кандидат (К1,2,3...) се извършва по следната методика и формула: К1,2,3... = Ц к 1,2,3....мин х 50 + Ооп1,2,3.... х 25 + Роп1,2,3… x 25 Цк1,2,3.... Ооп,1,2,3…мах. Роп1,2,3.. мах Където: Цк1,2,3...- е цената предложена от оценявания участник; Цк1,2,3....мин е минималната от всички предложени цени за извършване на услугата; 50 –коефициент на тежест Ооп1,2,3.... е доказания опит в правно обслужване, включващо и процесуално представителство и участие в комисии по ЗОП от съответния оценяван участик, изразен в пълни години и пълни месеци - (доказва се с декларация или друг документ , в който срокът следва задължително да е посочен в изпълнени години и месеци) като: - при доказан опит до 1 година включително – участник получава – 0 т. - при доказан опит от 1год и 1месец до 3години включително- участник получава- 10 т. - при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години включително- участник получава- 35 т. - при доказан опит над 5години - участник получава- 75 т. Ооп1,2,3….макс. е максималният доказан опит в правното обслужване включващо и процесуално представителство и участие в комисии по ЗОП от всички предложения за извършване на услугата. 25 –коефициент на тежест Роп1,2,3.... Доказан опит в правното обслужване от съответният участник на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл.163 от ЗГ и др. структури на ИАГ изразен в пълни години и пълни месеци-доказва се с декларация или друг документ с посочени години и месеци. - при доказан опит до 1 година включително – участник получава – 0 т. - при доказан опит от 1год и 1месец до 3години включително- участник получава- 10 т. - при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години включително- участник получава- 35 т. - при доказан опит над 5години - участник получава- 75 т. Роп1,2,3….макс. е максималният доказан опит в правното обслужване от съответният участник на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл.163 от ЗГ и др. структури на ИАГ от всички предложения за извършване на услугата. 25 –коефициент на тежест

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени в 10.00 часа на 27.04.2015 г./понеделник/, в сградата на ТП ДГС-Ботевград, находяща се в гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№26, от комисията определена от възложителя. Участниците, които са представили оферти и/или техните упълномощени представители могат да присъстват при действията комисията, както и при отваряне на ценовите оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015