Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември №1, За: инж. Марияна Петрова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68225, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 6501

Място/места за контакт: Община Етрополе, гр. Етрополе, пл. девети септември №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община Етрополе”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233220, 45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените видове работи за изпълнение, включени в обхвата на всяка една дейност са посочени в Техническото задание – Приложение №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице горните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират; 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“, и ал. 5 от ЗОП – единна декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №2 ; 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 - Приложение №3; 5. Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Приложение №8 ; 6. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител - Приложение №9 ; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП - Приложение №7; 8. Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката (в свободен текст), при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка. 9. Техническо оферта за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в свободен текст) Приложение №4; 10. Предлагана цена - Приложение №5; 11. Административни сведения за участника Приложение №10

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение на СМР - 20 % 2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строителномонтажни работи - 10% 3. Цена на СМР - 60% 4. Елементи на ценообразуване –10 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, могат да се получат на: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2015