Версия за печат

BG-с. Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЛС ПАЛАМАРА към СИДП ДП Шумен, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17, За: адв. Дилян Нанев, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.dpshumen.bg/zop-9-avtomivka/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

услуга по абонаментно почистване в автомивка на автомобили, собственост на ТП ДЛС „Паламара“ при възникнала необходимост; Обект на услугата по са 30 автомобилa по списък договора Услугата по почистване включва минимум някое от следните действия: 1.Вътрешно почистване (измиване) на МПС (по Приложение 1); 2.Външно почистване (измиване) на МПС (по Приложение 1); 3.Комплексно вътрешно и външно почистване (измиване) на МПС (по Приложение 1); Вида на почистването се определя от служителя, представил съответния автомобил, посочен в Приложение 1 към този договор, за почистване;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

почистване при възникнала необходимост на 30 автомобила, които се ползват от ТП ДЛС "Паламара"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на услугата следва да разполага със собствени или наети обекти, в които да се извършва услугата по почистване. Обектите следва да се намират на не повече от 20 км. от административната сграда на ТП ДЛС Паламара, намираща се в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен. Ивпълнителят следва да извършва следните услуги по почистване 1.Вътрешно почистване (измиване) на МПС (по приложен списък); 2.Външно почистване (измиване) на МПС (по приложен списък); 3.Комплексно вътрешно и външно почистване (измиване) на МПС (по приложен списък); Прогнозно количество автомобили подлежащи на периодично почистване при възникнала необходимост: 30 бр. *При сключване на договор със изпълнителя ще бъде пшриложен списък на автомобилите, ползвани от ТП ДЛС „Паламара“, които са одебк на договора. Срок на действие на договора за абонаментно обслужване: една година от подписването му. Максимален финансов ресурс на възложителя – 1000лв. Източник на финансиране стопанската дейност на териториалното поделение. Критерий за оценка на предложенията на Кандидатите: най-ниска цена. Квалификационни изисквания към изпълнителите – Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения издадена от компетентен орган. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства се представят заедно с останалите изискуеми документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Класиране на кандидатите. Крайното класиране на кандидатите се извършва на основание на предложената от същите ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ – В ЛЕВА, БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. На първо място се касира кандидатът предложил НАЙ-НИСКА ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА Източник на финансиране - бюджета на СИДП ДП - Шумен Дата на отваряне на офертите 22.04.2015г. от 10:00 в деловодството на административната сграда на ТП ДЛС "Паламара" в с.Венец, на ул. "Кирил и Методий" 17 Гаранция за участие не се внася. Гаранция за добро изпълнение е в размер на 3% от стойнпостта на услугата и се внася при подписване на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2015