Версия за печат

BG-Върбица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДГС Върбица ТП на СИДП ДП - гр.Шумен, ул. Септемврийско въстание 133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължително застраховане за срок от една година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Върбица” по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при следните заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“; Позиция №3:Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“ съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66511000, 66512100

Описание:

Застрахователни услуги
Животозастраховане
Застраховка "Злополука"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Задължително застраховане за срок от една година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Върбица” по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл.192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховка „Трудова злополука“ по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” при следните заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“; Позиция №3:Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“ съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Върбица, ул.Септемврийско въстание 133

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Квалификационни изисквания към изпълнителите - Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган. 2. Приемането на офертите се извършва на адреса на Възложителя: гр.Върбица, ул.Септемврийско въстание 133 до 16:00часа на 21.04.2015г. 3. Офертите трябва да съдържат всички документи от чл.101в от ЗОП 4. Оферти след изтичане на обявения срок 16:00часа на 21.04.2015г. не се приемат. 5.Разглеждането на офертите от комисията ще се извърши на 22.04.2015г. от 15:00часа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителната информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015