Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=262.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължително застраховане при еднократно заплащане на застрахователната сума на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово по обособени позиции както следва: - Позиция №1 - Застраховка Живот и злополука съгласно чл.192 от Закона за горите с финансов ресурс до 620,00 лв.(словом: шестстотин и двадесет лева) без вкл.ДДС; -Позиция №2 - Застраховка Трудова злополук по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука с финансов ресурс до 1340,00 лв.(словом: хиляда триста и четиридесет лева) без вкл.ДДС; - Позиция №3 - Застраховка Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие съгласно чл.94, ал.2 от ЗОБВВПИ с финансов ресурс до 340,00 лв.(словом: триста и четиридесет лева) без вкл.ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите за извършване услуги са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:"ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" . Изпълнението на услугите, предмет на настоящата публична покана се извършва при възникнала необходимост на Възложителя до посочения от него прогнозен финансов ресурс.Поименния списък на подлежащите на застраховане правоимащи служители е прогнозен, като Възложителя си запазва правото в рамките до определения финансов ресурс за всяка позиция поотделно да възлага на Изпълнителя при възникнала необходимост сключване на нови застраховки на правоимащи служители. Услугите ще се извършват след подадена писмена заявка по електронна поща или факс от страна на Възложителя в рамките до 3 (три) работни дни съгласно работното време посочено от Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като "срок за получаване на офертите" и на сайта на "ТП ДЛС Черни Лом" гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс . Стойността на услугите ще се заплаща по банков път от стопанската дейност на Възложителя и съгласно условията на договора в срок до 30(тридесет) дни след извършена услуга, представена застрахователна полица и фактура от страна на Изпълнителя; 3.Критерии за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна цена в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите.Посочените единични цени в лв. без вкл. ДДС в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като "срок за получаване на офертите". 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението(Представяне на участника-образец);5.2.Техническо предложение- образец;5.3.Ценово предложение-образец;5.4.Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;5.5.Срок на валидност на офертата. 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя ; 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП и 6.3. Декларация №1А за конфиденциалност на личните данни на правоимащите служители. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договора:-не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 ; чл.47, ал.5 от ЗОП и Декларация №1А- не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- договорът се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на подписването му от страните. 8.Срок на валидност на предложението - 90 (деветдесет)дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес:http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 21.04. 2015 г. от10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015