Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ – 1862 г.”, площад Трети март № 1, За: Румяна Денева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 22607, E-mail: chitalishte_karnobat@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http: // karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: извършване на доставка на оборудване и материали за Кино – фото клуб и на оборудване на зрителна зала по проект: „Възстановяване и съхранение традициите на любителското кино и фото изкуство – поглед към културното богатство на карнобатския край”, Договор № 50/3/3231464/17.02.2015 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „Местна инициативна група Карнобат” и НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект по Мярка 323 „Опазване и възстановяване на селското наследство”. Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване и материали за Кино – фото клуб; Обособена позиция № 2: Доставка на оборудване на зрителна зала; Обособена позиция № 3: Доставка, монтаж и настройване на озвучителна система и доставка, монтаж и настройване на осветителна система. Лицата, които желаят да участват в тази процедура могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32342410

Описание:

Оборудване за озвучаване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Специфичните технически изисквания към оборудването и материалите за Кино – фото клуб и за зрителната зала, както вида и броя им, са посочени в „Техническата спецификация”. Доставката включва и всички необходими предварителни дейности по реалната употреба на оборудването като монтиране, инсталиране, тестване, обучение на персонала за работа (в случай, че е приложимо). Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс на поръчката, който е посочен в публичната покана: 27596,48 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) без включен ДДС, а с включен ДДС - 33 115,78 лв. (тридесет и три хиляди сто и петнадесет лева и седемдесет и осем стотинки) лв. - по обособена позиция № 1 в размер на 7 105,20 (седем хиляди сто и пет лева и двадесет стотинки) лв., с включен ДДС; - по обособена позиция № 2 в размер на 11 160,96 (единадесет хиляди сто и шестдесет лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с включен ДДС; - по обособена позиция № 3 в размер на 14 849,62 (четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и две стотинки) лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27596 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.”, площад „Трети март” № 1

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва на стойност не по-малка от прогнозната стойност на обособената позиция; б)сертификати, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; в)декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – по образец; г)списък на екипа, който ще участва в непосредственото изпълнение на поръчката – по образец; участникът да докаже, че разполага с екип за изпълнение на поръчката от минимум 1 специалист с инженерно-техническо или средно техническо образование; д) декларация в свободен текст, с която участникът удостоверява, че изделията, които ще бъдат доставени ще бъдат с оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (в случай, че приложимо); е) участникът в процедурата да декларира, че ще осъществява гаранционна поддръжка за срок – минимум срока, даден от производителя на техниката, като през гаранционния срок участникът поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на доставените изделия, посочени в техническите спецификации; ж) участникът в процедурата да докаже възможността си за осъществяване на сервизни услуги в собствен сервиз или чрез сервизен партньор/и, като посочи име и координати. В случай, че гаранционната поддръжка ще се осъществява от сервизен партньор/и следва да се приложи декларация от същия/те, че е/са съгласен/и да осъществява/т гаранционната поддръжка за срока на предложената от участника гаранция. Когато ще се ползва повече от една сервизна база, участникът посочва за всяка от тях коя техника от техническите спецификации ще обслужва. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора. Срок на валидност на офертата - 60 (шестдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. Срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1: до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Срок за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 2 и № 3: до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани на интернет адреса на община Карнобат, профил на купувача: http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.” в срок до 16,00 часа на 15.04.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: град Карнобат, п. код 8400, площад „Трети март” № 1. За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и материали за Кино – фото клуб и на оборудване на зрителна зала”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенция за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 4. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – по образец; 5. Списък на екипа, който ще участва в непосредственото изпълнение на поръчката – по образец; 6. Декларация в свободен текст, с която участникът удостоверява, че изделията, които ще бъдат доставени ще бъдат с оценено съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (в случай, че приложимо); 7. Декларация за гаранционна поддръжка – в свободен текст; 8. Доказателства за извършване на сервизни услуги в собствен сервиз или чрез сервизен партньор/и, като посочи име и координати. 9.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата, гаранционен срок. 10.Ценово предложение. 11. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по образец; 12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по образец. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и материали за Кино – фото клуб и на оборудване на зрителна зала”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: сградата на НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.”, площад „Трети март” № 1, стая "Секретар". Дата и час на отваряне на офертите: 16.04.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2015