BG-Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДГС Нови пазар - Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Цар Освободител №44, За: Даниела Вичева, Р България 9900, Нови пазар, Тел.: 08823 53399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Нови пазар, гр. Нови пазар

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2015 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Нови пазар” по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно приложен списък; Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, съгласно чл. 94 ал.2 от ЗОБВВПИ“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен срок за изпълнение на услугата - една година. Кандидатите могат да подават ценовите си оферти в рамките до одобреният максимален финансов ресурс от Възложителя, по обособени позиции, както следва: -за позиция №1 – 440,00 /четиристотин и четиридесет/лв. без ДДС; -за позиция №2 – 440,00/четиристотин и четиридесет/ лв. без ДДС; -за позиция №3 – 120,00 /сто и двадесет/лв. без ДДС, или общо 1000,00 /хиляда/ лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №44

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Подробно описани в техническата спецификация към документацията по публичната покана, която е достъпна в "Профил на купувача" на интернет страницата на ТП "ДГС Нови пазар" - http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове: за получаване на оферти - до 16.00ч. на 16.04.2015г.; за разглеждане на получените оферти - в 10:30 часа на 17.04.2015г. в административната сграда на поделението. Допълнителна информация по поканата може да бъде получена от "Профил на купувача" на интернет страницата на ТП "ДГС Нови пазар" - http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2015