Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: подп.инж. Кръстю Кръстев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226300, E-mail: kkkrastev@mail.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор Комуникационни и информационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM/UMTS и специализирани доставки за нуждите на Военномедицинска академия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на обществена мобилна телефонна услуга за осъществяването на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина за приблизително 200 абоната включени в една корпоративна група. Количеството на SIM картите е ориентировъчно и може да се променя (увеличаване или намаляване броя на SIM картите) в процеса на изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията в страната и чужбина.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Участниците следва да имат право да предоставят съответните услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарти GSM/UMTS, най-малко до изтичане на срока за изпълнение на поръчката.- Участникът да е сертифициран по ISO 9001 : 2008 за управление на качеството с обхват предмета на поръчката. -Изисквания по предназначение за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандарт GSM/UMTS, други технически и специфични изисквания са посочени в приложения №1 и №2 от документацията към публичната покана на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/. 1.Изисквания за цена на месечна абонаментна такса за 1 SIM карта:-Цената за месечна абонаментна такса не следва да надвишава 8,00 (осем) лева без ДДС. Участник предложил цена по-висока от изискваната от Възложителя, не се допуска до оценка и се отстранява от участие. 2.Изисквания за безплатни минути за всяка SIM карта на месец: а).В корпоративната група в мрежата на оператора – не по-малко от 44 640 минути. б).Извън корпоративната група с абонати от мобилната и фиксирана мрежа на оператора – не по-малко от 44 640 минути. в).С абонати от мобилната и фиксирана мрежа на други оператори в Република България – не по-малко от 44 640 минути. г).С абонати от мобилната и фиксирана мрежа в държави-членки на ЕС и извън ЕС – не по-малко от 44 640 минути.Участник предложил брой безплатни минути по-малко от 44 640 минути на месец за всяка SIM карта, по изброените подточки, се отстранява от участие. 3.Изисквания за безплатни текстови съобщения на месец – SMS за всяка SIM карта на месец: а).В корпоративната група – неограничени. б).Извън корпоративната група в мрежата на оператора – неограничени. в).Извън мрежата на оператора към други оператори в Република България – неограничени. Участник, който не е предложил неограничен брой безплатни текстови съобщения на месец за всяка SIM карта, по изброените подточки, се отстранява от участие. 4.Изисквания за безплатен мобилен интернет за всяка SIM карта на месец: -мобилен интернет с максимална скорост– неограничен.Участник, който не е предложил безплатен и неограничен мобилен интернет с максимална скорост на месец за всяка SIM карта, се отстранява от участие. 5.Изисквания за специализирани доставки: а).Участникът определен за изпълнител трябва да направи инвестиции свързани с доставка на безплатни: оборудване, софтуер, мобилни телефони, таблети и други крайни устройства в размер посочен в офертата му, но не по-малко от 25 000 лв. за целия срок на поръчката. Участник, който не е посочил размер или е предложил размер под 25 000 лева за целия срок на поръчката за инвестиции свързани с доставка на безплатни: оборудване, софтуер, мобилни телефони, таблети и други крайни устройства, се отстранява от участие.в).Да осигурява възможност за закупуване на GSM апарати и аксесоари към тях при преференциални цени най-малко с 15% от официално обявените за корпоративни клиенти. г).Гаранционният срок на оборудването, апаратите и устройствата да не е по-малко от 24 месеца. д). Доставените стоки да са съпроводени с документи, удостоверяващи качеството. Участник, за който са налице обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,бук. а)-д) и ал.5 от ЗОП ще бъде отстраняван от участие, освен ако лицето-участник е с влязла в сила присъда, но е посочил акт за реабилитация от компетентен орган. Съдържание на офертата в документацията към публичната покана, достъпна на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/.Представяне на варианти не се допуска. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изисквания. Условията в образците са задължителни за участниците. Несъответствието на офертата с обявените от възложителя условия е основание за отстраняване. Всички представени документи следва да са на български език, а когато в офертата са включени документи на чужд език - да са придружени и с превод на български език при спазване на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите – 60 (шетдесет) календарни дни. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик адресиран съгласно образец - Приложение № 14, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Офертите се подават от 07:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа, в деловодството на ВМА, ІІ етаж, бул. Св. Георги Софийски № 3, гр. София, телефон (02)9225527, до изтичане на крайния срок за подаване на оферти 14.04.2015 г. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени, след изтичане на крайния срок или в не запечатан или скъсан плик. Офертите ще се отварят на 15.04.2015 г. от 10:00 часа, в зала № 10, 1 етаж на Военномедицинска академия бул. Св. Георги Софийски № 3, гр. София. Отварянето на офертите е съгласно чл.68,ал.3 от ЗОП. Обменът на информация в хода на процедурата между Възложителя и участниците, ще се извършва в писмен вид: по факс, на електронен адрес, по пощата или чрез комбинация по избор на Възложителя на посочените контакти за кореспонденция от участника. На първо място се класира участника, който е предложил най-ниска цена за месечна абонаментна такса за всяка SIM карта. Поръчката се възлага със срок до 2 години или до изчерпване на прогнозния лимит от 66 000 лв. без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора представлява 3 % (три процента) от прогнозната лимитна стойност без ДДС. Условията, сроковете и начина на освобождаване на гаранцията за изпълнение се определят в договора за обществената поръчка. Срок на плащане – 60 календарни дни, след приключване на отчетния период, от датата на фактуриране в лева, по банков път. Допълнителна информация в „Описание към публична покана” – Приложение № 2 от документацията към публичната покана е достъпна на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/. на в Профила на купувача на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2015