Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информационен център на Министерство на отбраната, ул. Г.С Раковски, 106, За: Станимир Христов, България 1000, София, Тел.: 0882 464331, E-mail: snm1@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване на специализирана телевизионна техника. Телевизионната техника е необходима за излъчване и заснемане на предвания на живо, запис на програма и подаване на сигнал към телевизионен оператор за директното им излъчване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32320000

Описание:

Телевизионно и аудиовизуално оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно посоченото в раздел I пълно описание на обекта на обекта на поръчката и технически спесификации от Докумнентацията за участие в поръчката, която заедно с настоящата покана могат да бъдат получени/ изтеглени свободно на адреса на профила на купувача - http://armymedia.bg/?page_id=2144

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/ изтеглени свободно на адреса на профила на купувача - http://armymedia.bg/?page_id=2144 1. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно техническата спецификация, публикувана на интернет адреса на профила на купувача: www.armymedia.bg. 2. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническото задание. 3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика, участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка за която се отнася офертата. 5. Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез" заверено от участника копие", за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа: - текста " вярно с оригинала"; - собственоръчен подпис на представляващия участник и положен печат ( ако има такъв) 6. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителя може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 7. Срокът на валидност на офертите представлява времето през което участниците са обвързани с условията на представяните от тях оферти. 8. В обществената поръчка може да участва всеки , който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки ( ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество , регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 9. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 10. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 , т.1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост - за българските участници) , освен когато законодатесквото на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, и - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 11. Възложителят може последователно да предложи сключане на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договора; - не представи някои от описаните по-горе документи необходими за сключване на договора; - не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 , т.1 или ал.5 от ЗОП Лице за оглед на обекта: инж. Венцислав Александров, тел. 0887381016

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценка Критерият за оценка на офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 2. Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците, допуснати до оценка. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база технически и финансови показатели съобразно представените в офертите предложения на участниците, като критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 3. Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на точките по показател Технически показател - Срок за изпълнение (СИi) – оценява се предложеният краен срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на специализирана телевизионна техника и обучение. Финансов показател - Предлагана цена (ПЦi) – оценява се общата предложена цена за цялостно изпълнение предмета на поръчката. 4. Срок за изпълнение (СИi) Участник предлага в Техническото си предложение краен (общ) срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на специализираната телевизионна техника и обучение в календарни дни (СИi). Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този показател е 100 (сто) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: Минимален предложен срок за изпълнение СИmin Брой точки по показател Срок за изпълнение СИ1i ---------------------------------------------------------- x 100 = Предложение на конкретния участник СИi Забележка: участниците са длъжни да предложат срокове в цели дни. Предложения в дробни числа не се вземат предвид и в този случай офертата на участник получава нула точки по целия показател. Такава оферта не се взема предвид и при изчисляване на точките на останалите оферти. 5. Предлагана цена (ПЦi) Участникът предлага обща крайна (сборна) цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС. При допусната разлика между посочена обща цена и отделните цени по елементи за вярна се счита сборът от посочените единични цени. Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по този показател е 100 (сто) т. Конкретният брой точки по този показател се изчислява по следната формула: Минимална предложена цена ПЦmin ---------------------------------------------------------х 100 = Брой точки по показател Предлагана цена ПЦi Предложена цена от конкретния участник ПЦi 6. Относителната тежест на техническия и финансовия показател в общата комплексна оценка е както следва: Технически показател - 30 Финансов показател – 70 Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 7. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите Общата (комплексна) оценка на офертите се определя, като първоначално се определят точките по техническия показател. Тези точки /междинни оценки без да е изчислена съответната им относителна тежест/ се обявяват на присъстващите при отваряне на ценовите предложения. След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят на изискванията се вземат предвид, определят се точките по финансовия показател и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула: Комплексна оценка на офертата на участник КОi = брой точки по Технически показател СИi + брой точки по Финансов показател ПЦi Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП , както и да съдържа: 1. Оферта ( Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по представените образци публикувани на интернет адреса на профила на купувача: www.armymedia.bg. Офертата задължително съдържа: 1.1 Представяне на участника, което включва: 1.1.1. Посочване на единен идентификационен код ( ЕИК) , съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър ( ЗТР) , Булстат и/или друга иденстифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата , в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1.1.1. се представя в официален превод. 1.3. При участници - обединения - представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: 1.4.1. Документите по т.1.1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 1.6. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение №8). 1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №11). 1.8. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №12). 1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение №13). 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение №3; Варианти на предложенията в офертата не се приемат. 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - приложение №2. II. Срокът за валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 60 (шесдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. III. Място и срок за получаване на офертите - град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106, от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден, в срока, посочен в настоящата покана. IV. Отварянето на офертите ще се извърши на 14 април 2015 г. от 14.00 часа в град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2015