Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл. 31, За: Даниела Златкова, България 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: d.zlatkova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно обслужване на машини в СП „БФН”” с 6 обособени позиции

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за Обособена позиция І -„Абонаментно обслужване на 3 броя пликовачни машини „KERN” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 12 000,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция І; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІІ - „Абонаментно обслужване на 2 броя термопринтери за баркод и матричен принтер „Принтроникс” за номерация в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 3000,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІІ; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІІІ - „Абонаментно обслужване на 20 броя полиграфически машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 9600,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІІІ; Прогнозна стойност за Обособена позиция ІV - „Абонаментно обслужване на СТР система“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 2400,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция ІV; Прогнозна стойност за Обособена поцизия V - „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 1200,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция V; Прогнозна стойност за Обособена позиция VІ - „Пълно абонаментно сервизно обслужване на 1 брой печатаща машина Xerox Work Centre 7428“ в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД - 1000,00 лв., съгласно Техническо задание за Обособена позиция VІ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ /СП „БФН”/ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите задания към поканата за всяка една обособена позиция. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/. 2. Техническо предложение /Приложение № 4/ - изготвено от участника при спазване на техническото задание на възложителя за всяка една обособена позиция. 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/ за всяка една обособена позиция. 3.1. Цените са окончателни и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 3.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка. 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 6/. Участниците, които кандидатстват за повече от една обособена позиция следва да подават документите по точки 1 и 4 в един екземпляр. По точки 2 и 3 документи се подават за всяка една обособена позиция. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ крайния срок за подаване на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2015