BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Теменужка Янинска - юрисконсулт, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: ihtiman-obshtina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти, съгласно техническа спецификация за нуждите на отдел "Социален патронаж" на община Ихтиман. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направен от упълномощено лице от Възложителя на община Ихтиман и доставена в посочен ден и до посочен час на административния адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Правят се ежеседмични заявки, съгласно нуждите на община Ихтиман. Прогнозно количество на продуктите за период от 12 месеца е отразено в спецификацията.Източник на финансиране: от бюджета на община Ихтиман.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ихтиман, ул.Йордан Цонев №23 А

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители. Когато участникът предвижда подизпълнители изискванията по чл. 47, ал.1,2 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Минимални изисквания: Доказателства за квалификация и технически способности - всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (един) договор за доставка на хранителни продукти през последните три години, еднакви или сходни на тези включени в настоящата поръчка за която се участва, считано от датата на подаване на офертата. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.; За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка.; Участниците следва да разполагат с най – малко 1 (един) собствен или нает обект за производство, търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези включени в настоящата поръчка, за която се участва, регистриран/и в БАБХ-ОДБХ или еквивалентно удостоверение.; Удостоверението/ята следва да бъде/ат придружени с документи доказващи собствеността на обекта/тите /документ за собственост, договор за наем и др./.; Участниците следва да разполагат най-малко с 1 бр. транспортно средство за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход, регистрирани в ОДБХ за храните включени в техническата спецификация.; Удостоверенията да бъдат придружени с документи доказващи собствеността на транспортното средство /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидни към обявената крайна дата за за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортното/ите средство/а, ангажирано/и в поръчката.; При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнение предмета на поръчката, следва да се спазват изискванията на приложимото европейско законодателство, Закона за храните, Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение, Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения; Наредба № 23/17.05.2001г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикирането на храните и други наредби по прилагане на Закона за храните и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката, и качеството, и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.; Доставяните хранителни продукти, следва да са придружени със сертификати за качество, произход и годност от производителя, друг изискуем от законодателството на страната документ към датата на доставката или други еквивалентни документи.; Начинът на възлагане е както следва:Количествата на хранителните продукти се заявяват с предварителна заявка до 16:30 всеки четвъртък от страна на Възложителя и следва да бъдат доставени на 2 /два/ пъти до 15:00ч. всеки понеделник и до 15:00ч. всеки вторник съгласно заявката; В случай на възникнала спешна необходимост, Възложителят си запазва правото да изисква от Изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките до 30 (тридесет) минути от заявяването. Изпълнителят няма право да откаже експресната доставка освен в условията на форсмажорни обстоятелства. Ежедневно /всеки работен ден/ следва да се доставят заявените количества хляб до 8.00ч.; Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на детското заведение.; Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката и с нечетлив надпис.; Изисквания за качество - хранителните продукти, следва да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти, придружени с необходимите сертификати.; Продуктите да са екстра или първо качество.; Срок на годност - остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датата на доставката, следва да бъде не по-малък от 80 %.; Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.; Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на сайта на Община Ихтиман: ihtiman-obshtina.com. Офертата се представя в здрав, запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123 от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер. Върху плика следва да се посочи предмета на поръчката, името на участника, седалище и адрес на управление (за физическо лице - постоянен адрес), адрес за кореспонденция, телефон, факс и адрес на електронна поща. Срок и място за подаване на офертите е: всеки работен ден от 31.03.2015 до 17:00 часа на 08.04.2015 г. в деловодството на община Ихтиман, 1 етаж на административната сграда на община Ихтиман, ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман. Място, дата и час на отваряне на офертите : 09.04.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се на ул."Цар Освободител" № 123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2015