BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров 52 Б, За: Йовка Цачева, Николай Спасов, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701316; 02 9701468, E-mail: jtsacheva@bpo.bg

Място/места за контакт: Патентно ведомство на Република България, бул.Г.М.Димитров № 52 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост“ /патентно правна специализация/ по реда чл.66 ал.4 от Закона за висшето образование/ЗВО/ във връзка с чл.83 ал.2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели/ЗПРПМ/ на служители от Патентно ведомство по проект “Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите в Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, договор с рег. № А13-22-57/10.05.2014 г., подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет”. Обучението е с обем на минимум 180 учебни часа, разпределени с превес в областта на индустриалната собственост по следните дисциплини: 1.Основи на правото;2Авторско право и сродни права;3.Патентна информация и документация. Информационни проучвания.;4Патентна закрила на изобретенията в Република България;5.Експертиза на изобретенията;6.Международна закрила на изобретения – PCT, ЕПК;7.Закрила на полезен моде;8.Закрила на марки и географски означения;9.Процедура по регистрация на марки и географски означения в Рeпублика България. Международни заявки;10 Закрила на промишлен дизайн;11.Процедура по регистрация на промишлен дизайн в Рeпублика България. Международни заявки.12Прехвърляне на права и лицензиране на обекти на ИнСо. Обучението трябва да се провежда в работни дни /максимум 3 работни дни в седмицата/ в часовете от 15.00 – 20.00 ч. или от 8.00- 13.00 ч (максимум до 6 учебни часа по 40 минути); В резултат на проведеното обучение се очакват следните резултати:• Обучени 29 служители на Патентно ведомство;• Издадени 29 свидетелства за професионална квалификация по „Правна закрила на интелектуалната собственост” /патентноправна специализация/ в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, в случай на успешно положени изпити и присъствие в учебните занятия на не по-малко от 160 учебни часа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на 29 служители на Патентно ведомство на Република България съгласно техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10875 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, на адрес: гр. София, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, Централна патентна библиотека

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците:В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в публичната покана и настоящата документация.1.Общи изисквания:Не може да участва в настоящата процедура участник:1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;2. който е обявен в несъстоятелност;3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно аконодателството на държавата, в която участникът е установен;5. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;6. който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ;7. който е свързан с друг участник или кандидат, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за когото са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.8. който е регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или свързаните с тях лица и техните действителни собственици.9. за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 106, т. 1 и чл. 107, т. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на ЕП и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;10. за който е налице някое от обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на ЕП и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общиябюджет на Съюза;11. който е свързано лице по смисъла на чл. 5 от Общите условия към договор № А13-22-57/10.05.2014 г. между ПВ и УО на ОПАК;12. който не отговаря на условията на чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК;2.Изисквания за техническите възможности, квалификация и професионален опит на участника:2.1. Да е висше училище, получило акредитация и създадено по реда и условията, определени в ЗВО;2.2. Да има на разположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата за целия срок на изпълнение на поръчката, в минимален състав както следва:2.2.1. Ключов експерт „Ръководител обучение“, който отговаря на следните изисквания: Завършено висше образование по специалност „право“ или технически науки или еквивалент, да заема академична длъжност в областта на интелектуалната собственост с минимум седем години професионален опит като хабилитиран преподавател в областта на интелектуалната собственост;2.2.2. Ключов експерт „Право“, който отговаря на следните изисквания: завършено висше юридическо образование, степен „магистър“, с минимум 5 години професионален опит в областта на правото;2.2.3. Ключов експерт „Изобретения и полезни модели“, който отговаря на следните изисквания: завършено висше образование, степен „магистър“, по специалност в някоя от следните области: природни или технически науки или еквивалент, с минимум три години професионален опит в областта на индустриалната собственост;2.2.4. Ключов експерт „Марки и географски означения“, който отговаря на следните изисквания: завършено висше образование, степен „магистър“, по специалност в някоя от следните области: хуманитарни, природни или технически науки или еквивалент, с минимум три години професионален опит в областта на индустриалната собственост;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най- изгодна оферта“ . Начинът на оценяване, изчисляване и формиране на техническата, финансовата и комплексната оценка са описани в Методиката за оценяване - неразделна част от одобрената документация. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са: Показател1. Техническа оценка - 70% Тежест и Показател 2 Финансова оценка -30% тежест. Техническа оценка /ТО/ се формира, като се оценява техническото предложение на участника с максимум 70 точки по следните показатели:1.Концепция за организиране и провеждане на обучението - максимален брой – 30 точки ;2.Предложени разпределения между теоретична и практическа част– максимален брой - 20 точки;3.Предложен метод на провеждане на обучението - максимален брой - 20 точки. Финансовата оценка се формира в зависимост от предложени цени.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и образци на документи се съдържат в одобрената документация за участие в процедурата. Одобрената документация е публикувана на посочения интернет адрес на интернет страницата на Патентно ведомство, в рубриката "Профил на купувача", на адрес: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420 Желаещите да получат документацията за участие могат да я изтеглят безплатно оттам.Отварянето на офертите се извърши от 11.00 часа на 15.04.2015 г. при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП от комисия, определена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2015