Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по трансплантации, ул. Братя Миладинови № 111, За: Валери Георгиев, България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: valery.georgiev@bgtransplant.bg, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgtransplant.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgtransplant.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хардуерно оборудване за поддържане на обединения регистър“ по проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“ във връзка с изпълнението на Договор № 14-32-02 от 21.08.2014 г., сключен между Изпълнителната агенция по трансплантация и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48821000

Описание:

Мрежови сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Доставка на сървър според техническата спецификация 1 11 500.00 2 Доставка на мрежови адаптери според техническата спецификация 2 3 500.00 3 Доставка на лицензи за системен софтуер за сървъра: WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL MVL 2Proc или еквивалентен; SysCtrDatactr SNGL LicSAPk MVL 2Proc или еквивалентен 2 (или в зависимост от броя на процесорите на предложения сървър) 10 500.00 4 Доставка на непрекъсваемо токозахранващо захранващо устройство според техническата спецификация 1 5 000.00 5 Доставка на сървърен шкаф според техническата спецификация 1 1 600.00 6 Доставка на SAN комутатор според техническата спецификация 1 5 700.00

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За участникът не трябва да са налице следните обстоятелства: - да не е налице забрана по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - да не са налице обстоятелства по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - да не са налице обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, л. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - да не са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки 2. Участникът трябва има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент. 3. Участникът трябва да е оторизан от производителя или представителя за българия за конкретната процедура от производителя, че има право да извършва продажби на предлаганото оборудване. 4. Участникът трябва да има на разположение експерти, които ще отговарят за инсталацията и гаранционната поддръжка на доставеното оборудване. Изисквания за изпълнение - съгласно техническото задание

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

3.1. Техническо предложение - 60 т. 3.2. Цена на предложенията - 40 Подробна информация за показателите може да се намери на профила на купувача на възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Изпълнителна агенция по трансплантация Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 90 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на ИАТ. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие ще се проведе на 14.04.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. "Братя Миладинови" № 112. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2015