Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=102&selected=175&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на услугата – Дезинсекция – унищожаване на вредни насекоми – комари, на територията на Община Сливо поле, включително третиране в района по бреговата ивица на река Дунав, през 2015 година, със следните характеристики: Предвижда се извършване на ДЕЗИНСЕКЦИЯ (унищожаване на вредни насекоми), по – конкретно ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ, ЧРЕЗ ТРЕТИРАНЕ на площите, с препарат, осигурен от изпълнителя и с изискваната за съответния препарат дозировка, на територия на Община Сливо поле, включително третиране в района по бреговата ивица на река Дунав. Възложената работа следва да бъде извършена с материали, вкл. консумативи, средства и специалисти, на Изпълнителя. Срокът на договора е до 30.10.2015 година, като изпълнението ще се дължи в срок от пет дни от искането на Възложителя, за всяко третиране на съответната заявена площ. В договора се включва клауза, според която Община Сливо поле има право да извърши промени в обема на възложената работа или да отложи изпълнението на цялата или на част от работата, в зависимост от финансовите си възможности, при което не дължи обезщетение в случаите на прекратяване на договора. Подробно описание на площите за третиране и другите изисквания при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната обща площ за еднократно третиране е 17960 дка, като площите по отделни населени места са посочени изчерпателно в техническата спецификация на възложителя. С оглед невъзможността за предвиждане на необходимостта от вида и броя на третиранията, поръчката следва да се възложи с възможност и за второ пълно или частично третиране, при спазване на изискването общата стойност на договора да не надвишава 64000,00 лева без ДДС. Третирането включва обработки на площи, чрез авиохимическо третиране и/или третиране с високоефективна наземна техника, оборудвана с генератор за студен аерозол, по заявка на възложителя. Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат е 64000,00 лева без ДДС за двукратно пълно третиране на площите, според който и да е начин (авиационно или наземно) или комбинация от тях. При наличие на ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност, офертата за тази обособена позиция няма да бъде допусната до оценяване и ще бъде отстранена. Плащането се извършва със средства по бюджета на Община Сливо поле за 2015 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Село Бабово, Село Борисово, Село Бръшлен, Село Голямо Враново, Село Кошарна, Село Малко Враново, Село Ряхово, Град Сливо поле, Село Стамболово, Село Юделник, Село Черешово, Бреговата ивица на река Дунав (от границата на село Сандрово до влажната зона на село Бръшлен)

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 24 януари 2005 година за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерство на здравеопазването, обн. ДВ, бр.12 от 4 февруари 2005 г., за което представя СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, притежаващи: - Удостоверение за правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 година на Министерството на здравеопазването, с посочване на актуални документи за правоспособност. - Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 година на Министерството на здравеопазването, с посочване на актуални документи за правоспособност, за всички лица, посочени от участника, като минималното изискване е да бъдат осигурени най – малко 4 (четири) такива специалисти. II. Изпълнителят следва да осъществява възложената му работа при спазване изискванията на Наредба № 3 от 24 януари 2005 година за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерство на здравеопазването, обн. ДВ, бр.12 от 4 февруари 2005 г., за което представя СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ БИОЦИДИ, с: - Наименованието на биоцида, предвиден от участника за ползване при изпълнение на поръчката, с посочено в него разрешение за пускане на пазара на съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси. - Пълни данни за Информационния лист за безопасност на посочения препарат, като изпълнителят следва да спазва стриктно указаните от производителя начин на употреба, да проследява ефективността на извършените обработки и спазва стриктно мерките за безопасност при работа с биоциди. III. МИНИМАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, С КОЕТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА УЧАСТНИКЪТ, ДОКАЗАНО С ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето/на лизинг или ползвано на каквото и да било друго основание без ограничение: Не по – малко от 2 (два) броя генератори за студен аерозол за наземна дезинсекция; Не по – малко от 2 (два) броя автомобила с висока проходимост, чрез които се осигурява безпрепятствен достъп до всички плoщи; Не по-малко от 1 (един) брой авиационна техника, оборудвана за авиохимическа работа. Въздухоплавателното средство трябва да притежава удостоверение за регистрация в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства по чл.20 от Закона за гражданското въздухоплаване, като се посочва съответния № на удостоверението в представената декларация или друг документ, както и трябва да е налице сертификат за авиационен оператор за специализирани авиационни работи (САО-САР) за авиохимическа работа по чл.8, I, т.1.2, буква „ж“ от Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи. IV. Срокът за изпълнение, който може да се предлага от участниците e най – много до 5 (пет) работни дни от искането на Възложителя, за всяко третиране на съответната заявена площ. Подробно описание на другите изисквания при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предл-е за срок на валидност на офертата и съдържаща админ.данни за уч-ка – попълнена, подписана и подпечатана от уч-ка; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от ЗТР; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Оригинал на Списък – декларация за технич. лица, притежаващи: Удостоверение за правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. на МЗ, с посочване на актуални док-ти за правоспособност и Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. на МЗ, с посочване на актуални док-ти за правоспособност, за всички лица, посочени от участника, като миним. изискване е да бъдат осигурени най – малко 4 (четири) такива специалисти (изпълнители); д/ Оригинал на Списък – декларация на предвидените за използване биоциди, с: Наименованието на биоцида, предв. от уч-ка за ползване при изпълнение на поръчката, с посочено в него разрешение за пускане на пазара на съгл. ЗЗВВХВС и пълни данни за Информац.лист за безопасност на посочения препарат; е/ Оригинал на Декларация или друг док-т, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето/на лизинг или ползвано на каквото и да било друго основание без ограничение, с което разполага уч-кът за изпълнение на услугата, предмет на общ.поръчка, като миним. изискване е уч-ците да имат на разположение: Не по – малко от 2 (два) броя генератори за студен аерозол за наземна дезинсекция; Не по – малко от 2 (два) броя автомобила с висока проходимост, чрез които се осигурява безпрепятствен достъп до всички плoщи; Не по-малко от 1 (един) брой авиационна техника, оборудвана за авиохимическа работа. Въздухоплават. средство трябва да притежава удостоверение за регистрация в регистъра на гражд. въздухоплават.средства по чл.20 от ЗГВ, като се посочва съответния № на удостоверението в предст. декл-я или друг док-т, както и трябва да е посочено, че е налице сертификат за авиационен оператор за специализ.авиац.работи (САО-САР) за авиохимическа работа по чл.8, I, т.1.2, буква „ж“ от Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиац.оператори, извършващи специализ.авиац.работи; ж/ Оригинал на Техническо предл-е, съгл. изискв.на Възложителя – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника; з/ Оригинал на Ценово предл-е – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените док-ти се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 16:45 ч. на 14.04.2015 г. в деловодството на Община Сливо поле на адрес: гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Офертите се представят в запечатан непрозр.плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове, както и получени или представени след изтичане на крайния срок се връщат обратно и не се приемат. В профила на купувача се публикува настоящата покана, непоср. след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея са Подробна технич.специф-я – Прилож. № 1; Образец на оферта за участие с вкл.предл-е за срок на валидност на офертата – Прилож. № 2; Образец на технич. предл-е – Прилож. № 3; Образец на ценово предл-е – Прилож. № 4; Проект на договор – Прилож.№ 5. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти,които са непълни и/или не отговарят на изискв.на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 15.04.2015 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат.зала на II ет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2015