Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за оценка на риска, бул. Цар Борис ІІІ, №136, За: Анита Стоименова Пашова, РБългария 1618, София, Тел.: 0888 974327, E-mail: a_pashova@bfsa.bg, Факс: 02 9557452

Място/места за контакт: гр. София, бул. Цар Борис ІІІ, №136

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.babh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.babh.government.bg/OP/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на набор за инвитро диагностика на спонгиформна енцефолопания по говеда и скрейпи при овце и кози

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141625

Описание:

Комплекти за диагностициране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

4 400 дози

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, НДНИВМИ, лабораториите за ТСЕ- гр. Велико Търново и гр. Стара Загора, съгласно разпределението по приложение №10

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника /приложение № 1/. Представянето трябва да e подписано и подпечатано от представляващия участника или упълномощено от него лице. 2. Заверено копие от документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на документа за регистрация и на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени, като документа, еквивалентен на документа за регистрация се представя в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката. От този или от друг документ следва да е видно и лицето, представляващо обединението. 3. Оригинал или нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; 4. Декларация за приемане на условията на договор – в оригинал, подписана от участника /Приложение №2/,придружена с парафиран проект на договор (Приложение № 3); 5.Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка -/Приложение № 4/; 6. Когато участникът е обединение се представя заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 7. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална информация, която не иска да се разкрива от Възложителя (приложение № 5). 8. Техническо предложение (съгласно образец № 6 към Документацията);с приложени към него : - Сертификат за регистрация на диагностичното средство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ по реда на глава дванадесета „а“ от ЗВД или валиден лиценз за употреба; - Лиценз за търговия на едро, издаден по реда на ЗВД; .Изискването не се отнася за участници, които са лицензирани производители по т. 2.1.2. - Оторизационно писмо от производителя, отнасящо се за настоящата процедура; - Листовка за употреба на предлагания продукт НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК; - Кратка характеристика на ВМП. съгласно досието на продукта, въз основа на която е издаден лиценза за употреба. Лицензираните диагностикуми трябва да са достатъчни за изработването на пробите и да притежават единна методика за изработване на всички проби от съответната позиция. 9.Ценово предложение (съгласно образец № 7 към Документацията). Сумата, посочена в ценовата оферта, трябва да бъде в лева без включен ДДС. Посочената сума е окончателна и не подлежи на последваща промяна и следва да включва всички разходи във връзка с изпълнението на предмета на поръчката. Цените, посочени от участника трябва да бъдат в български лева и без включен ДДС. Предложение с цени, изразени в друга парична единица се отхвърля.Важно! Когато предложената цена е средноаритметична, при оформяне на ценовото си предложение участниците са длъжни да посочат всички елементи, които са ползвани при формирането й.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертите да се подават в затворен запечатан плик в отдел "Деловодство" на ЦОР, всеки работен от 9:00 до 17:00 часа в сградата на ЦОР, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет.11, в срок до 06.04.2015г. 2.Върху затворения плик с офертата да бъде надписано името на участника и координати за обратна връзка, както и предметът на настоящата публичната покана за обществена поръчка. 3. Условия на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и те ще бъдат отворени на 07.04.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ЦОР, находяща се в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136;ет.11. 4. При подписване на договор с определеният за изпълнител участник да представи документите по чл. 47, ал.1, т.1, декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 5 както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му. Приложения към настоящата покана са :Представяне на участника /приложение № 1/;Декларация за приемане на условията на договор /Приложение №2/; на договор (Приложение № 3); Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка /Приложение № 4/ ; Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална информация, която не иска да се разкрива от Възложителя (Приложение № 5);Техническо предложение (Приложение № 6 ); Ценово предложение (Приложение № 7);технически изисквания/спецификацияя/- Приложение №8;Приемо-предавателен протокол /Приложение №9/; Разпределение за доставка /Приложение №10/;Декларация /Приложение №11/ по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2015