Версия за печат

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информационен център на Министерство на отбраната, ул. Г.С РАКОВСКИ 106, За: Стаминир Христов, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 08 8201425464331, E-mail: snm1@abv.bg

Място/места за контакт: Информационен център на Министерство на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на ремонстни възстановителни дейности на сутерен и телевизионно студио в сградата на Информационен център на Министерство на отбраната

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническо задание , публикувано в профил на купувача на сайта на Възложителя: www.armymedia.bg Стойността на поръчката е до 40 000 ( четиридесет хиляди) лв. без ДДС, като същата включва 10% непредвидени разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно Техническо задание, публикувано на интернет адрес www.armymedia.bg. 2. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническото задание. 3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика, участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка за която се отнася офертата. 5. Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез" заверено от участника копие", за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа: - текста " вярно с оригинала"; - собственоръчен подпис на представляващия участник и положен печат ( ако има такъв) 6. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителя може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 7. Срокът на валидност на офертите представлява времето през което участниците са обвързани с условията на представяните от тях оферти. 8. В обществената поръчка може да участва всеки , който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки ( ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество , регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 9. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 10. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 , т.1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост - за българските участници) , освен когато законодатесквото на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, и - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 11. Възложителят може последователно да предложи сключане на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договора; - не представи някои от описаните по-горе документи необходими за сключване на договора; - не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 , т.1 или ал.5 от ЗОП Лице за оглед на обекта: инж. Венцислав Александров, тел. 0887381016

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Р1 – предлагана цена – до 60 точки Оценката на показателя Р1 се определя по формулата: Р1 = Р min/P съотв. х 60 където: Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката P съотв. – предложената цена от съответния участник Р2 – срок за изпълнение на поръчката– до 30 точки Оценката на показателя Р2 се определя по формулата: Р2 = Р min/Р съотв. х 30 където: Р min – най-краткият предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката Р съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката от съответния участник Р 3 – оценка на единичните показатели за ценообразуване – до 10 точки Оценката на показателя Р3 се определя по формулата: Р 3 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв.х 10 където: Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени от участниците, изчислен по следната формула: Ц ед. пок. min = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд) х (1 + % печалба) х 0,4] + 100% 100% + [ (1 + % дост. скл.) х (1 + % печалба) х 0,6] 100% 100% Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени от съответния участник, изчислена по следната формула: Ц ед. пок. съотв. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд) х (1 + % печалба) х 0,4] + 100% 100% + [ (1 + % дост. скл.) х (1 + % печалба) х 0,6] 100% 100% Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула: КО = Р1 + Р2 +Р3 = максимално 100 точки Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО). Единичните цени, посочени в ценовото предложение са посточнни и не подлежат на промяна за срока на договора. Изчисленията се извършват с точност до два знака след десетичната запетая. Комисията прилага насточащата методика по отношение на всички оферти без да я променя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП , както и да съдържа: 1. Оферта ( Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по предтсвените образци публикувани на интернет адрес: www.armymedia.bg. Офертата задължително съдържа: 1.1 Представяне на участника, което включва: 1.1.1. Посочване на единен идентификационен код ( ЕИК) , съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър ( ЗТР) , Булстат и/или друга иденстифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата , в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 1.1.2. Доказателства за вписване в централния професионален регистър за изпълнение на строежи по чл.137, ал.1, т.4, б."е" от ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в централния професионален регистър на строителя и валиден талон. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, доказващ еквивалентното право. 1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1.1.1. се представя в официален превод. 1.3. При участници - обединения - представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: 1.4.1. Документите по т.1.1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.4.2. Документите по т.1.1.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2 , т. 6 от ЗОП; 1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 1.6. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение №8). 1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №11). 1.8. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №12). 1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение №13). 2. Техническо предложение за изпъолнение на поръчката - в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение №3 и график за изпънение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности; Варианти на предложенията в офертата не се приемат. 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - приложение №2. II. Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността му. III. Срокът за валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 60 (шесдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. IV. Място и срок за получаване на офертите - град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106, от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден, в срока, посочен в настоящата покана. V. Отварянето на офертите ще се извърши на 6 април 2015 г. от 14.00 часа в град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2015