BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска Народна Банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Богдан Губерков, 02 91451296 - по предмета на поръчката, Димитър Павлов, 02 91451517 - по процедурата., Република България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_06_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложениe № 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, пл. Княз Александър I, № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците: 1. Да имат най-малко 1 (един) офис на територията на гр. София (доказва се от списъка с офисите на участника и техните адреси на територията на гр. София); 2. Да имат най-малко 3 (три) услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата със еднакъв или сходен предмет на поръчката (абонаментно обслужване на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка). Доказва се със списъка за услуги, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата; 4. Да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, съставен от бизнес анализатори, софтуерни специалисти, разработчици, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит, свързани с разработване и внедряване на информационни системи, с използване на Oracle база данни и Oracle средства за разработка; 5. Да притежават ниво на партньорство Platinum или Gold Level Partner по програмата Oracle Partner Network; 6. Да са сертифицирани по ISO 9001:2008 за проектиране, разработване и внедряване на информационни системи. 7.Да са сертифицирани по ISO 27001 за информационна сигурност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството;2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3.Списък с офисите на участника и техните адреси на територията на гр. София; 4.Декларация - списък на предложения екип, който ще изпълни поръчката. В декларацията се посочват следните данни за всеки един от специалистите:- трите имена; образование; професионална квалификация и професионален опит. 5. Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 6.Документ, удостоверяващ съответното постигнато ниво като фирма партньор на Oracle по програмата Oracle Partner Network; 7.Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 за проектиране, разработване и внедряване на информационни системи; 8.Валиден сертификат за информационна сигурност ISO 27001; 9. Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя; 10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Приложение № 1 - "Описание и техническа спецификация на "Система за управление на човешки ресурси и работна заплата". Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Всички документи следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 от настоящата публична покана се представя в официален превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод. Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да бъде получена на "профила на купувача" на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_06_BG Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 06.04.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2015