Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Ангелина Кръстева, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл.Княз Александър I №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_05_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515200, 66515000

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор /КФН/, валиден към момента на провеждане на процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия, ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Общ размер на годишна застрахователната премия с включен данък върху застрахователната премия, платима от БНБ (П1) – теглови коефициент Т1 – 70 точки Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула – П1 = К1хТ1, където: К1 = Cmin/Co Cmin – най-ниската предложена годишна застрахователна премия с включен данък върху застрахователната премия в офертите на участниците; Со – предложена годишна застрахователна премия, с включен данък върху застрахователната премия на оценяваната оферта; Т – теглови коефициент на показателя – 70 т.; * Годишната застрахователна премия включва застрахователните премии за всички обекти на БНБ. П1 – се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 2. Разчет на квотата на щетата, представляваща съотношението в процент между изплатените и висящи (заявени, но още неизплатени) щети към постъпилите застрахователни премии, платими на застрахования като бонус, изразен в процент от постъпилите застрахователни премии (П2) – теглови коефициент (Т2) – 30 точки. Точките по този показател се образуват като сбор от точките на следните подпоказатели: - квота на щетата под 50% (П2.1) - теглови коефициент (Т2.1) – 11т.; - квота на щетата под 60% (П2.2) - теглови коефициент (Т2.2) – 9т.; - квота на щетата под 70% (П2.3) - теглови коефициент (Т2.3) – 6т.; - квота на щетата под 80% (П2.4) - теглови коефициент (Т2.4) – 4т.; Подпоказателите се изчисляват по формула, както следва: П2.1 = предложен от участника бонус в % х Т2.1 максимален размер бонус в % П2.2 = предложен от участника бонус в %х Т2.2 максимален размер бонус в % П2.3 = предложен от участника бонус в %х Т2.3 максимален размер бонус в % П2.4 = предложен от участника бонус в %х Т2.4 максимален размер бонус в % Сборът от точките (П2.1 + П2.2 + П2.3 + П2.4), дава стойността на показателя П2. П2 – се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по отделните показатели, а именно: Ккомпл. = П1+ П2 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.3.Представяне, съгласно образеца на възложителя.4.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно образец на възложителя. 6. Копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор /КФН/, валиден към момента на провеждане на процедурата. 7. Документ, посочващ предлаганите от участника покрити рискове за застраховка „Имущества”. Предлаганите от участника рискове следва да покриват рисковете посочени от Възложителя в Приложение № 3. Документът се подписва и се подпечатва от представляващия/ите дружеството, съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно. 8. Общи условия по застраховка „Имущества”. 9. Декларация, че няма да се допуска самоучастие и подзастраховане от страна на Възложителя. Документът се подписва и подпечатва от представляващия дружеството, съгласно регистрацията или от упълномощено от него лице, като се прилага съответното пълномощно. 10.Декларация/удостоверение за презастраховане за риска „тероризъм”, с който се застраховат сградите, машини и съоръжения и стопански инвентар, и други на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, ул. „Московска” № 7 и Касов център на БНБ – ул. „Михаил Тенев” № 10. При сключване на договор, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2% от застрахователната премия с включен данък върху застрахователната премия, посочена в чл. 5, ал. 1 от проекта на договор. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 06.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2015