Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжен съд гр. Кюстендил, ул.Гороцветна №31, За: Зойка Алабачка, Р България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550465, E-mail: zalabachka@kos-bg.eu, Факс: 078 550465

Място/места за контакт: Окръжен съд гр. Кюстендил

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kos-bg.eu.

Адрес на профила на купувача: www.kos-bg.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд гр.Кюстендил за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя да отпечатва и предоставя ваучери с различна номинална стойност, имащи надеждна защита. Отпечатването, опаковането и доставката им се извършва след конкретни писменни заявки от Възложителя – по образец на оператора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28150 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Кюстендил, ул.Гороцветна №31

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Доказва се с представяне на заверено от участника ксерокопие. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката. Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност. Операторът е длъжен да достави ваучерите в съответствие с направената и потвърдена заявка, да впише върху всеки ваучер серията и поредността на номерацията във възходящ ред, фирмата, Идентификационния номер на клиента, номиналната стойност на ваучера (цифром и словом), срока на валидност на ваучера. Да се впише върху всеки ваучер изричната забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучерите. Да се впише върху всеки ваучер изричната забрана за връщане на остатък до номиналната му стойност. Да предвиди в съответствие със законовите разпоредби най-малко пет способа за защита на ваучера срещу евентуални поправки. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията по чл.101в от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17.00ч. на 07 април 2015г. на адрес на Възложителя – гр. Кюстендил, Окръжен съд, ул. „Гороцветна „ №31 партер Регистратура. Отваряне на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 14.00ч. на 14 април в кабинет № 5/административен секретар/, етаж 3, Окръжен съд гр. Кюстендил, ул.”Гороцветна „ № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2015