Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на смазочни масла, препарати и греси

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 24951000

Описание:

Смазочни масла и препарати
Греси и смазочни препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Двигателно масло за дизелови двигатели M16D / SAE 40 - до 5000 л, Двигателно масло за дизелови двигатели 10W40 - до 40 л; Двигателно масло за съвременни трактори и автомобили (за бензинови и дизелови двигатели) 15W40 - до 1600 л, Двигателно масло за миникомбайни, малогабаритна техника и автобуси 15W40 - до 20 л, Двигателно масло за малогабаритна техника 10W40 - до 60 л, Хидравлично масло с виск. клас по ISO 46 - до 2400 л, Диференциално (трансмисионно) масло 90 EP - до 1000 л, Хидротрансмисионно масло за комбайни SAE 10W30 - до 60 л, Трансформаторно масло - до 200 л, Антифриз - до 600 л, Антифриз концентрат - до 40 л, Грес литиева за средно натоварени лагери - до 225 кг, Грес литиева високооборотна за комбайни - до 50 кг, Спирачна течност ДOT4 - до 50 л

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяните продукти следва да покриват минималните технически изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана на интернет-сайта на възложителя, и да не надхвърлят прогнозната стойност, посочена в публичната покана. Цената включва абсолютно всички разходи по транспорт, опаковка, вносни мита и такси (ако има такива). Кандидатите следва да представят предложения по всички 13 компоненти на доставката. При липса на предложения по един или повече компоненти на доставката, кандидатът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ценовите предложения от офертите, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, и/или надвишават максимално допустимата цена на доставката, посочена в публичната покана, няма да се разглеждат. При липса на някой от изискуемите елементи от офертата, при непълна оферта или некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване. Кандидатите са длъжни да представят: 1.Административна информация за участника по образец; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 3. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец); 4.Техническо предложение (по образец); 5. Проспекти, описания и/или фотографски снимки на стоките, доказващи съответствието им с посочените от участниците технически спецификации.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, технически спецификации, минимални изисквания и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201504

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2015