Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства и трудова злополука на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховане на 7192 дка пролетни земеделски култури, 9288 дка есенни земеделски култури, 1248 бр. животни, имущество на стойност 2 784 384.00 лв., транспортни средства (6 бр. със застраховка Автокаско и 80 бр. със застраховка Гражданска отговорност), трудова злополука на 268 лица

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставяните услуги следва да покриват минималните изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на възложителя, и да не надхвърлят прогнозните стойности по отделните позиции, посочени в документацията за участие. Оферти, надвишаващи максимално допустимите прогнозни цени, определени от възложителя, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на това финансово условие. Цените (дължимите нетни застрахователни премии) са с включени бонуси, отстъпки, вноски за ГФ и ОФ и 2% данък съгласно ЗДЗП. Не подлежат на разглеждане оферти, предвиждащи процент самоучастие на застрахования или удържане на предложените бонуси от застрахователните обезщетения при възникване на застрахователно събитие. Кандидатите следва да представят предложения по всички видове застраховки от позициите, по които участват. При липса на предложение за някои от видовете застраховки по дадена позиция, офертата няма да се разглежда. Ценовите предложения от офертите, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, и/или надвишават максимално допустимите цени по отделните позиции, посочени в документацията за участие, няма да се разглеждат. При липса на някой от изискуемите елементи от офертата, при непълна оферта или некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване. Кандидатите са длъжни да представят: 1. Административна информация за участника по образец; 2. Копие от документ за лиценз за извършване на застрахователна дейност, валиден към момента на подаване на офертата, заверено "вярно с оригинала"; 3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), придружено от Общи условия на застрахователя, валидни за целия застрахователен период, както и проект на застрахователни полици (копия на непопълнени екземпляри от застрахователни полици) по всички видове застраховки, по които кандидатът участва; 5. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, техническо задание и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201503

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2015