Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Звено Обществни поръчки, 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_poravhki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая-211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2066-dostavka-avtomobili.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, чрез покупка на нови и употребявани автомобили за нуждите на община Попово по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка на два броя нови леки автомобили за Звена при община Попово; Обособена позиция №2: Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил с повишена проходимост 4х4 за Звено ОМП при община Попово; Обособена позиция №3: Доставка, чрез покупка на два броя товарни автомобили(самосвали) втора употреба за Звена при община Попово;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, чрез покупка на нови и употребявани автомобили за нуждите на община Попово по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка на два броя нови леки автомобили за Звена при община Попово; Обособена позиция №2: Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил с повишена проходимост 4х4 за Звено ОМП при община Попово; Обособена позиция №3: Доставка, чрез покупка на два броя товарни автомобили(самосвали) втора употреба за Звена при община Попово;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и квалификация: За обособена позиция №1: Доставка, чрез покупка на два броя нови леки автомобили за Звена при община Попово: Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднаква или сходна”следва да се разбира доставка на автомобил. Доказва се със: Списък на доставки, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът трябва да има добре развита сервизна мрежа на територията на страната - мин. 5 пункта/фирмени сервиза; Доказва се със: Списък с оторизираните сервизи на територията на Република България. За обособена позиция №2: Доставка, чрез покупка на един брой нов автомобил с повишена проходимост 4х4 за Звено ОМП при община Попово: Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднаква или сходна”следва да се разбира доставка на автомобил. Доказва се със: Списък на доставки, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; *** Предоставят се доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът трябва да има добре развита сервизна мрежа на територията на страната - мин. 5 пункта/фирмени сервиза; Доказва се със: Списък с оторизираните сервизи на територията на Република България. За обособена позиция №3: Доставка, чрез покупка на два броя товарни автомобили(самосвали) втора употреба за Звена при община Попово: Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднаква или сходна”следва да се разбира доставка на автомобил. Доказва се със: Списък на доставки, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Необходими документи: Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника /образец/; Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /образец/; Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП /образец/; Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и 5 от ЗОП /образец/;Декларация за участие на подизпълнител /образец/;Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв /образец/; Декларация за приемане на условията в проекта на договор /образец/; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият /образец/;Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда /образец/; Декларация - списък на доставките, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка и изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Декларация - списък с оторизираните сервизи за поддръжка на предлагания автомобил на територията на Република България Техническо предложение /образец/; Ценовото предложение /образец/;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – оценката по показателя „Цена в лева с включен ДДС за автомобила”- 60; К2 – оценката по показателя „Предложен срок за гаранционно обслужване”- 20; К3 – оценката по показател „Време за доставка”- 20;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя Община Попово – http://www.popovo.bg Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 02.04.2015г., на адрес: Община Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ЦАУИ – гише 1 и 2; Отварянето на офертите ще бъде публично на 03.04.2015г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/04/2015