Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=100&selected=173&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвижда се: І. Основен ремонт на Общински път RSE 1171 Сливо поле – Ряхово - Запечатка с асфалтова емулсия на пукнатини върху съществуваща асфалтова настилка, Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно, Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. – като една обособена позиция. ІІ. Основен ремонт на общински път RSE 1173 - Ряхово-Бабово-Голямо Враново-Малко Враново - Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно, Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. – като една обособена позиция. ІІІ. Основен ремонт на общински път RSE 1130 - Юделник-Борисово - Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно, Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. – като една обособена позиция. IV. Основен ремонт на общински път RSE 2170 - Черешово-Сеслав - Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно, Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см – като две отделни обособени позиции. V. Основен ремонт на общински път RSE 1172 - Стамболово-Кошарна - Фрезоване до 4 см. на компрометирани участъци от пътното платно, Оформяне, почистване на основата и разлив битумна емулсия; полагане неплътна смес за профилиране на основата; доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. – като една обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142, 45233200

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат за всяка отделна обособена позиция е: 1. За обособена позиция 1 - Основен ремонт на Общински път RSE 1171 Сливо поле – Ряхово – 12500,00 лева без ДДС, съответно 15000,00 лева с включен ДДС. 2. За обособена позиция 2 - Основен ремонт на Общински път RSE 1173 - Ряхово-Бабово-Голямо Враново-Малко Враново – 66666,67 лева без ДДС, съответно 80000,00 лева с включен ДДС. 3. За обособена позиция 3 - Основен ремонт на Общински път RSE 1130 - Юделник-Борисово – 12500,00 лева без ДДС, съответно 15000,00 лева с включен ДДС. 4. За обособена позиция 4 - Основен ремонт на Общински път RSE 2170 - Черешово-Сеслав (участък първи) – 8437,50 лева без ДДС, съответно 10125,00 лева с включен ДДС. 5. За обособена позиция 5 - Основен ремонт на Общински път RSE 2170 - Черешово-Сеслав (участък втори) – 56416,67 лева без ДДС, съответно 67700,00 лева с включен ДДС. 6. За обособена позиция 6 - Основен ремонт на Общински път RSE 1172 - Стамболово-Кошарна – 29166,67 лева без ДДС, съответно 35000,00 лева с включен ДДС. При наличие на ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата стойност по която и да било обособена позиция, офертата за тази обособена позиция няма да бъде допусната до оценяване и ще бъде отстранена. Плащането се извършва със средства, предвидени като капиталов разход по бюджета на Община Сливо поле за 2015 година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

185688 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Землищата на населените места (в и извън регулацията) на територията на Община Сливо поле, включени в посочените в настоящата покана пътища

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнител може да бъде лице, което е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката. 2. Необходима механизация за извършване на СМР: Асфалторазстилач - 1 бр.; Валяк бандажен - 1 бр.; Валяк гумен- мин. 12 тона - 1 бр.; Валяк до 2 тона - 1 бр.; Автогудронатор - 1 бр.; Самосвал с гладко дъно, оборудван с брезент - мин. 4 бр.; Бордови камион - 1 бр.; Трактор с четка - 1 бр.; Моторни метли - 1 бр.; Моторен ЩИЛ - 1 бр.; Фреза (тип Wirtgen или еквивалентна) - 1 бр.; Водоноска - 1 бр.; Багер - 1 бр.; Автогрейдер - 1 бр. Машините и инструментите, включени в строителните работи, да бъдат в добро работно състояние. Изпълнителят да разполага с необходимите количества от такива машини най – късно към момента на изпълнението на договора, за да изпълни работата с подобаваща бързина и точност. Към момента на събиране на офертите е необходимо само да се докаже, че участникът ще разполага с необходимата техника към момента на изпълнение на договора. 3. Изисквания за Технология на изпълнението - Стриктно спазване на „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г. Предварително ще се определят участъците с повредена конструкция на пътя. Повредените участъци се ремонтират, съгласно указанията на определени от Възложителя лица. 4. Срокът за изпълнение на строителството, който може да се предлага от участниците e най – много до 60 (шестдесет) работни дни от подписване на договора. Подробно описание на другите изисквания при изпълнение на поръчката са посочени в техническата спецификация и проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща админ.данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търг. регистър; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България с обхват дейностите по предмета на поръчката; д/ Оригинал на Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, като минималното изискване е участниците да имат на разположение най – малко техниката, посочена в техническата спецификация; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгл. изискв.на Възложителя – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 16:45 ч. на 06.04.2015 г. в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. В профила на купувача на интернет страницата на Община Сливо поле, се публикува настоящата покана, непосредствено след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея са Подробна техническа спецификация – Приложение № 1; Образец на оферта за участие с включено предложение за срок на валидност на офертата – Приложение № 2; Образец на техническо предложение – Приложение № 3; Образец на ценово предложение – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от даденият интернет адрес, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.04.2015 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат. зала на II ет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2015