Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Цветелина Георгиева - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=35.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сградите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1А, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79.” • Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2 ”. Настоящата поръчка е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по – добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда. Предмета на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сградите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради територията на гр. Свищов, по обособени позиции както следва: 2.1.1 Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1А, бл.8 с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 2913 кв.м; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 3505 кв.м; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5 с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 7032 кв.м; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79 с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 2416 кв.м; 2.1.2. Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 6939 кв.м; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15 с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 5367 кв.м; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2 с обща разгъната застроена площ, посочена в Регистрационната карта – 3400 кв.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000, 71251000, 71356100, 71621000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по техническа проверка
Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 65 990 (словом: шестдесет и пет хиляди и деветстотин и деветдесет хиляди) лева без ДДС включваща: 1.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 33 000 (словом: тридесет и три хиляди) лева без ДДС; 1.2. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 32 990 (словом: тридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС. 2. Източник на финансиране: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, чрез Бюджета на Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65990 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на извършване на услугата: Територията на гр. Свищов на посочените административни адреси на обектите.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Важно! Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка. 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. *** "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, роднините по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. *** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 7.1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация за всяка една от обособените позиции: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: услуга за обследване на строежи за установяване на характеристиките им и съставяне на технически паспорт, и обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради. - продължава в раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2. Участникът трябва да разполага със следните технически лица, които ще използва за извършване на услугата: а) Ръководител на екипа – строителен инженер, да притежава образователно квалификационна степен „магистър, специалност „Промишлено или гражданско строителство” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. б) Архитект, да притежава образователно квалификационна степен „магистър, специалност „Архитектура” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. в) Електроинженер, да притежава образователно квалификационна степен „магистър, специалност „Електро” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. г) Инженер ОВК, да притежава образователно квалификационна степен „магистър, специалност „Отопление, вентилация и климатизация” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. д) Инженер ВиК, да притежава образователно квалификационна степен „магистър, специалност „ВиК” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. е) Строителен инженер - да притежава образователно квалификационна степен „магистър, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”, да е участвал в извършването на сходна (и) с предмета на поръчката дейност(и) на минимум една сграда. Посочените технически лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по съответната част или призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК). При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени. 3. Участникът следва да е регистриран по чл.23 от Закона за енергийна ефективност в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени. * Участник може да докаже съответствието, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана.Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 31.03.2015 г. в 10.00 часа в зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015