Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Звено Обществени поръчки, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2064-tehn-proekt-fotinova.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ”ФОТИНОВА” ГРАД ПОПОВО. Съгласно пълно описание и техническа спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000, 71210000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Техническо предложение; Ценовото предложение; Представя се на електронен и хартиен носител. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Резюме на План за безопастност и здраве за изпълнение на поръчката; Доказателства за технически възможности на участника – представят се следните документи: Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. Минимално изискване: Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, считано до датата на подаване на офертата. Доказва се с удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата Декларация за участие на подизпълнител; Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда /образец/;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(П1) – техническо предложение = 40 точки, максимална стойност (П2) – ценово предложение = 60 точки, максимална стойност

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя. Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 31.03.2015г., на адрес: Община Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ЦАУИ – гише 1 и 2 Отварянето на офертите ще бъде публично на 01.04.2015г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2015