Версия за печат

BG-с. Петлешково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, За: Проф. д-р Иван Димитров Киряков, Република България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Място/места за контакт: Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хибридни семена от слънчоглед

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03111300 (BC16)

Описание:

Семена от слънчоглед (В торби )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

200 торби по 150000 семена

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Добруджански земеделски институт - с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставените семена следва да покриват минималните технически изисквания, посочени от възложителя в документацията за участие, публикувана на интернет-сайта на възложителя, и да не надхвърлят прогнозната стойност, посочена в публичната покана. Цената включва: цената на семената, цената на хербицидния продукт, разходи по транспорт, опаковка, вносни мита и такси (ако има такива). Ценовите предложения от офертите, които не покриват минималните изисквания, посочени от възложителя, и/или надвишават максимално допустимата цена на доставката, посочена в публичната покана, няма да се разглеждат. При липса на някой от изискуемите елементи от офертата, при непълна оферта или некоректно попълнени образци и приложения от документацията за участие, офертата няма да бъде допусната до оценяване. Участниците са длъжни да представят: 1.Административна информация за участника по образец; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 3. Попълнен образец на ценовата оферта (по образец); 4.Техническо предложение (по образец); 5. Заверено копие на валидно разрешително от ИАСАС за търговия със семена съгласно ЗППМ. 6. Заверено копие на валиден сертификат за хибридните семена, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна нформация, документация за участие, технически спецификации и приложения за попълване от участниците са публикувани на интернет-адрес http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=pk&idp=201502

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015