Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Г. Софийски № 3, За: Галя Миткова Георгиева, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ВМА-София, Централна администрация, ет. 2, ст. 34

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Периодична доставка на специфичен консуматив за инвазивна кардиология"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33141210

Описание:

Катетри с балон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Военномедицинска Академия - гр. София

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участника: Участникът да е физич. или юридическо лице,което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност,издадено от регулаторен орган на съответната държава,съгл. чл.77 от Закона за Медицинскте Изделия (ЗМИ). Доказва се с документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. За участник физическо лице – копие от документа за самоличност. При участие на обединение се представя копие на договора за обединението, а когато в него не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. - Участникът да има внедрена система за управление на качеството. Доказва се със Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника с обхват предмета на поръчката. - Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани от производителя или официалния вносител. Доказва се с оторизация от производителя или негов официален представител със срок на валидност срока на валидност на договора. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. При представянето на оторизационните писма/пълномощни, да е отбелязано за кои точно предложени номенклатурни единици от спецификация Прил. № 1 се отнасят конкретните оторизационни писма. Участник без оторизация не участва в класирането и се отстранява от участие. При представяне на оторизации се прилага чл. 33а, ал. 2 от ЗОП. 2. Изисквания към изпълнението на поръчката: - Предложените медицински изделия да отговарят на изискванията на ЗМИ, както и на наредбите за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, на ин витро диагностичните медицински изделия и на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗМИ. Удостоверява се с ЕС сертификат за СЕ маркировка върху изделието;-Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. - срока на годност на предложените медицински изделия да е не по-малък от 60 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. 3. Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участници. 2. Представяне на участника (административни сведения – по образец) – Приложение № 2. 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК (Единен идентификационен код). 4. Заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, с приложение за медицинските изделия, за които се отнася. 5. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника. 6. Оторизационно писмо от производителя или официалния вносител. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец /Приложение № 3/. 8. Декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП по образец /Приложение № 4/. 9. Декларация по чл. 56 ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец /Приложение № 5/. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП по образец /Приложение № 6/. 11. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец /Приложение № 7/. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП по образец /Приложение № 8/. 13. Оферта за изпълнение на обществена поръчка по образец /Приложение № 9/ 14. Проект на договор – Приложение № 10.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да отговарят на изискването на чл. 101в от ЗОП. Публичната покана е публикувана на интернет страницата на АОП и на интернет адрес www.vma.bg, раздел "Профил на купувача". Офертите да се представят в деловодството на ВМА, София, бул. Св. Георги Софийски № 3, етаж 2, в срок до 15:00 часа на 03.04.2015 г. Офертите се отварят на 06.04.2015г. от 10:00 часа в Централнта сграда на ВМА-гр. София, етаж 1, зала 10, на адрес: гр. София 1606, бул. Св. Георги Софийски № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015